ஆர்மீனியா

TamiliMuokkaa

ErisnimiMuokkaa

ஆர்மீனியா

  1. (valtio) Armenia