Liite:Verbitaivutus/latina/veto

Persoonamuodot
Indikatiivi Konjunktiivi
preesens perfekti preesens perfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetō vetor (ego) vetuī vetit/us (-a/-um) sum (ego) vetem veter (ego) vetuerim vetit/us (-a/-um) sim
(tu) vetās vetāris (tu) vetuistī vetit/us (-a/-um) es (tu) vetēs vetēris (tu) vetuerīs vetit/us (-a/-um) sīs
(is/ea/id) vetat vetātur (is/ea/id) vetuit vetit/us (-a/-um) est (is/ea/id) vetet vetētur (is/ea/id) vetuerit vetit/us (-a/-um) sit
(nōs) vetāmus vetāmur (nōs) vetuimus vetit/ī (-ae/-a) sumus (nōs) vetēmus vetēmur (nōs) vetuerīmus vetit/ī (-ae/-a) sīmus
(vōs) vetātis vetāminī (vōs) vetuistis vetit/ī (-ae/-a) estis (vōs) vetētis vetēminī (vōs) vetuerītis vetit/ī (-ae/-a) sītis
(eī/eae/ea) vetant vetantur (eī/eae/ea) vetuērunt vetit/ī (-ae/-a) sunt (eī/eae/ea) vetent vetentur (eī/eae/ea) vetuerint vetit/ī (-ae/-a) sint
imperfekti pluskvamperfekti imperfekti pluskvamperfekti
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetābam vetābar (ego) vetueram vetit/us (-a/-um) eram (ego) vetārem vetārer (ego) vetuissem vetit/us (-a/-um) essem
(tu) vetābās vetābāris (tu) vetuerās vetit/us (-a/-um) erās (tu) vetārēs vetārēris (tu) vetuissēs vetit/us (-a/-um) essēs
(is/ea/id) vetābat vetābātur (is/ea/id) vetuerat vetit/us (-a/-um) erat (is/ea/id) vetāret vetārētur (is/ea/id) vetuisset vetit/us (-a/-um) esset
(nōs) vetābāmus vetābāmur (nōs) vetuerāmus vetit/ī (-ae/-a) erāmus (nōs) vetārēmus vetārēmur (nōs) vetuissēmus vetit/ī (-ae/-a) essēmus
(vōs) vetābātis vetābāminī (vōs) vetuerātis vetit/ī (-ae/-a) erātis (vōs) vetārētis vetārēminī (vōs) vetuissētis vetit/ī (-ae/-a) essētis
(eī/eae/ea) vetābant vetābantur (eī/eae/ea) vetuerant vetit/ī (-ae/-a) erant (eī/eae/ea) vetārent vetārentur (eī/eae/ea) vetuissent vetit/ī (-ae/-a) essent
Indikatiivi Imperatiivi
futuuri futuurin perfekti preesens futuuri
persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi persoona aktiivi passiivi
(ego) vetābō vetābor (ego) vetuerō vetit/us (-a/-um) erō (ego) (ego)
(tu) vetābis vetāberis (tu) vetueris vetit/us (-a/-um) eris (tu) vetā vetāre (tu) vetātō vetātor
(is/ea/id) vetābit vetābitur (is/ea/id) vetuerit vetit/us (-a/-um) erit (is/ea/id) (is/ea/id) vetātō vetātor
(nōs) vetābimus vetābimur (nōs) vetuerimus vetit/ī (-ae/-a) erimus (nōs) (nōs)
(vōs) vetābitis vetābiminī (vōs) vetueritis vetit/ī (-ae/-a) eritis (vōs) vetāte vetāminī (vōs) vetātōte
(eī/eae/ea) vetābunt vetābuntur (eī/eae/ea) vetuerint vetit/ī (-ae/-a) erint (eī/eae/ea) (eī/eae/ea) vetantō vetantor

Nominaalimuodot

  • Infinitiivit
aktiivin preesens: vetāre
passiivin preesens: vetāri
aktiivin perfekti: vetuisse
passiivin perfekti: vetitus esse
passiivin futuurin perfekti: vetitūrus esse
  • Partisiipit
aktiivin preesens: vetāns
passiivin perfekti: vetitus
passiivin futuuri: vetitūrus