Liite:Verbitaivutus/suomi/anastaa

Vartalot
vokaalivartalo anasta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä anastan en anasta minä olen anastanut en ole anastanut
sinä anastat et anasta sinä olet anastanut et ole anastanut
hän anastaa ei anasta hän on anastanut ei ole anastanut
me anastamme emme anasta me olemme anastaneet emme ole anastaneet
te
Te
anastatte
-"-
ette anasta
-"-
te
Te
olette anastaneet
olette anastanut
ette ole anastaneet
ette ole anastanut
he anastavat eivät anasta he ovat anastaneet eivät ole anastaneet
passiivi anastetaan ei anasteta passiivi on anastettu ei ole anastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä anastin en anastanut minä olin anastanut en ollut anastanut
sinä anastit et anastanut sinä olit anastanut et ollut anastanut
hän anasti ei anastanut hän oli anastanut ei ollut anastanut
me anastimme emme anastaneet me olimme anastaneet emme olleet anastaneet
te
Te
anastitte
-"-
ette anastaneet
ette anastanut
te
Te
olitte anastaneet
olitte anastanut
ette olleet anastaneet
ette olleet anastanut
he anastivat eivät anastaneet he olivat anastaneet eivät olleet anastaneet
passiivi anastettiin ei anastettu passiivi oli anastettu ei ollut anastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä anastaisin en anastaisi minä olisin anastanut en olisi anastanut
sinä anastaisit et anastaisi sinä olisit anastanut et olisi anastanut
hän anastaisi ei anastaisi hän olisi anastanut ei olisi anastanut
me anastaisimme emme anastaisi me olisimme anastaneet emme olisi anastaneet
te
Te
anastaisitte
-"-
ette anastaisi
-"-
te
Te
olisitte anastaneet
olisitte anastanut
ette olisi anastaneet
ette olisi anastanut
he anastaisivat eivät anastaisi he olisivat anastaneet eivät olisi anastaneet
passiivi anastettaisiin ei anastettaisi passiivi olisi anastettu ei olisi anastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä anastanen en anastane minä lienen anastanut en liene anastanut
sinä anastanet et anastane sinä lienet anastanut et liene anastanut
hän anastanee ei anastane hän lienee anastanut ei liene anastanut
me anastanemme emme anastane me lienemme anastaneet emme liene anastaneet
te
Te
anastanette
-"-
ette anastane
-"-
te
Te
lienette anastaneet
lienette anastanut
ette liene anastaneet
ette liene anastanut
he anastanevat eivät anastane he lienevät anastaneet eivät liene anastaneet
passiivi anastettaneen ei anastettane passiivi lienee anastettu ei liene anastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä anasta älä anasta sinä
hän anastakoon älköön anastako hän olkoon anastanut älköön olko anastanut
me anastakaamme älkäämme anastako me
te
Te
anastakaa
-"-
älkää anastako
-"-
te
Te
he anastakoot älkööt anastako he olkoot anastaneet älkööt olko anastaneet
passiivi anastettakoon älköön anastettako passiivi olkoon anastettu älköön olko anastettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. anastaa preesens anastava anastettava
pitkä 1. anastaakseen1 perfekti anastanut anastettu
2. inessiivi anastaessa2 anastettaessa agentti anastama4
instruktiivi anastaen kielteinen agentti anastamaton
3. inessiivi anastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi anastamasta
illatiivi anastamaan
adessiivi anastamalla
abessiivi anastamatta
instruktiivi anastaman anastettaman
4. nominatiivi anastaminen
partitiivi anastamista
5 anastamaisillaan3