Liite:Suomen sanojen taivutustyypit

Taivutustyypittelyn lähde muokkaa

Taivutustyypit ja niiden esimerkkisanat noudattavat Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) luokittelua. KOTUS luokittelee nominit (adjektiivit, substantiivit ja pronominit) luokkiin 1–51 (joista kaksi viimeistä ovat edellisten yhdistelmiä) ja verbit luokkiin 52–78.[1]

Sanat ja taivutustyypit muokkaa

Katso: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjassa on sanoja, niiden taivutustyypit ja sanakohtaiset taivutussarjat ts. esimerkit sanan perustaivutusmuodoista.
Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen nykysuomen sanalista, joka on täydennetty taivutustyypein; siis vain sanat, tyyppinumerot ja tyyppien mallitaivutus, löytyy osoitteesta: http://kaino.kotus.fi/sanat/nykysuomi/ (sanalista ladattavana teksitiedostona).

Nominien jakauma taivutustyyppien välillä muokkaa

KOTUS luokittelee suomen nominit alla oleviin 51 tyyppiin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset. Joidenkin tyyppien yleisyyttä selittää tietty nominaalisuffiksi, jolla johdetut sanat taipuvat samalla tavalla:

→ 1. luokka: -o/ (muisto), -hko/-hkö (suurehko, pienehkö), -nto/-ntö (varanto, käytäntö), -sto/-stö (varasto, ympäristö [Kotus luokittelee tällä suffiksilla varustetut sanat monesti luokkaan 2, mutta sen mukaiset monikon genetiivit ja partitiivit ovat hyvin harvinaisia käytännössä])
→ 2. luokka: -u/-y (67. luokan frekventatiiviverbien johdannaiset: palvelu, säteily; 66. luokan momentaaniverbien johdannaiset: julkaisu, yskäisy)
→ 3. luokka: -io/-iö (valtio, tyhj)
→ 4. luokka: -kko/-kkö
→ 5. luokka: -smi (fasismi)
→ 6. luokka: -ri (ammatteihin tai laitteisiin viittaavat sanat, yleensä johdoksia: leikkuri, mittari, suutari)
→ 9. luokka: -nta/-ntä (toiminta, etsintä)
→ 10. luokka: -isa/-isä (valoisa, sävyisä), -ja/-jä (valmistaja: mon. part. valmistajia)
→ 12. luokka: -ja/-jä (kulkija: mon. part. kulkijoita)
→ 32. luokka: -tar/-tär (palvelijatar, näyttelijätär)
→ 33. luokka: -in (kytkin, vatkain)
→ 34. luokka: -ton/-tön
→ 38. luokka: -nen, -inen, -lainen/-läinen, -llinen
→ 39. luokka: -os/-ös, -us/-ys
→ 40. luokka: -(u)us/-(y)ys (ominaisuutta kuvaavat sanat: suuruus, epäsymmetrisyys; valmius, jääviys)
→ 41. luokka: -as/-äs, -las/-läs (oppilas, työläs), -kas/-käs (varakas, itsekäs)
→ 48. luokka: -e (todiste), -ke (niemeke), -le (leikkele), -nne (jyrkänne)
taivutustyypin nro yksikkö monikko artikkeleita
Wikisanakirjassa
nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi
1 valo valon valoa valoon valot valojen valoja valoihin 4 369
2 palvelu palvelun palvelua palveluun palvelut palvelujen
palveluiden
palveluitten
palveluja
palveluita
palveluihin 911
3 valtio valtion valtiota valtioon valtiot valtioiden
valtioitten
valtioita valtioihin 1 015
4 laatikko laatikon laatikkoa laatikkoon laatikot laatikkojen
laatikoiden
laatikoitten
laatikkoja
laatikoita
laatikkoihin
laatikoihin
309
5 risti ristin ristiä ristiin ristit ristien ristejä risteihin 7 468
6 paperi paperin paperia paperiin paperit papereiden
papereitten
paperien
papereita
papereja
papereihin 2 103
7 ovi oven ovea oveen ovet ovien ovia oviin 1 789
8 nalle nallen nallea nalleen nallet nallejen
(nallein)
nalleja nalleihin 218
9 kala kalan kalaa kalaan kalat kalojen
(kalain)
kaloja kaloihin 2 854
10 koira koiran koiraa koiraan koirat koirien
(koirain)
koiria koiriin 4 481
11 omena omenan omenaa omenaan omenat omenien
omenoiden
omenoitten
(omenojen)
(omenain)
omenia
omenoita
(omenoja)
omeniin
omenoihin
79
12 kulkija kulkijan kulkijaa kulkijaan kulkijat kulkijoiden
kulkijoitten
(kulkijain)
kulkijoita kulkijoihin 2 640
13 katiska katiskan katiskaa katiskaan katiskat katiskoiden
katiskoitten
katiskojen
(katiskain)
katiskoita
katiskoja
katiskoihin 258
14 solakka solakan solakkaa solakkaan solakat solakoiden
solakoitten
solakkojen
(solakkain)
solakoita
solakkoja
solakkoihin
solakoihin
347
15 korkea korkean korkeaa
korkeata
korkeaan korkeat korkeiden
korkeitten
(korkeain)
korkeita korkeisiin
korkeihin
177
16 vanhempi vanhemman vanhempaa vanhempaan vanhemmat vanhempien
(vanhempain)
vanhempia vanhempiin 58
17 vapaa vapaan vapaata vapaaseen vapaat vapaiden
vapaitten
vapaita vapaisiin
(vapaihin)
53
18 maa maan maata maahan maat maiden
maitten
maita maihin 808
19 suo suon suota suohon suot soiden
soitten
soita soihin 189
20 filee fileen fileetä fileehen
fileeseen
fileet fileiden
fileitten
fileitä fileihin
fileisiin
49
21 rosé rosén roséta roséhen rosét roséiden
roséitten
roséita roséihin 40
22 parfait parfait'n parfait'ta parfait'hen parfait't parfait'iden
parfait'itten
parfait'ita parfait'ihin 24
23 tiili tiilen tiiltä tiileen tiilet tiilien tiiliä tiiliin 14
24 uni unen unta uneen unet unien
unten
unia uniin 75
25 toimi toimen tointa
toimea
toimeen toimet toimien
tointen
toimia toimiin 391
26 pieni pienen pientä pieneen pienet pienten
pienien
pieniä pieniin 450
27 käsi käden kättä käteen kädet käsien
(kätten)
käsiä käsiin 95
28 kynsi kynnen kynttä kynteen kynnet kynsien
(kyntten)
kynsiä kynsiin 32
29 lapsi lapsen lasta lapseen lapset lapsien
lasten
lapsia lapsiin 10
30 veitsi veitsen veistä veitseen veitset veitsien
(veisten)
veitsiä veitsiin 7
31 kaksi kahden kahta kahteen kahdet kaksien kaksia kaksiin 4
32 sisar sisaren sisarta sisareen sisaret sisarien
sisarten
sisaria sisariin 89
33 kytkin kytkimen kytkintä kytkimeen kytkimet kytkimien
kytkinten
kytkimiä kytkimiin 364
34 onneton onnettoman onnetonta onnettomaan onnettomat onnettomien
(onnetonten)
onnettomia onnettomiin 944
35 lämmin lämpimän lämmintä lämpimään lämpimät lämpimien
(lämpimäin)
lämpimiä lämpimiin 4
36 sisin sisimmän sisintä sisimpään sisimmät sisimpien
sisinten
(sisimpäin)
sisimpiä sisimpiin 37
37 vasen vasemman vasenta
vasempaa
vasempaan vasemmat vasempien
vasenten
(vasempain)
vasempia vasempiin 1
38 nainen naisen naista naiseen naiset naisten
naisien
naisia naisiin 9 813
39 vastaus vastauksen vastausta vastaukseen vastaukset vastausten
vastauksien
vastauksia vastauksiin 2 619
40 kalleus kalleuden kalleutta kalleuteen kalleudet kalleuksien kalleuksia kalleuksiin 3 162
41 vieras vieraan vierasta vieraaseen vieraat vieraiden
vieraitten
vieraita vieraisiin
(vieraihin)
676
42 mies miehen miestä mieheen miehet miesten
miehien
miehiä miehiin 96
43 ohut ohuen ohutta ohueen ohuet ohuiden
ohuitten
ohuita ohuisiin
ohuihin
18
44 kevät kevään kevättä kevääseen keväät keväiden
keväitten
keväitä keväisiin
(keväihin)
12
45 kahdeksas kahdeksannen kahdeksatta kahdeksanteen kahdeksannet kahdeksansien kahdeksansia kahdeksansiin 12
46 tuhat tuhannen tuhatta tuhanteen tuhannet tuhansien
(tuhanten)
tuhansia tuhansiin 2
47 kuollut kuolleen kuollutta kuolleeseen kuolleet kuolleiden
kuolleitten
kuolleita kuolleisiin
kuolleihin
56
48 hame hameen hametta hameeseen hameet hameiden
hameitten
hameita hameisiin
hameihin
1 107
49 askel askelen askelta (askeleen) askelet askelien
askelten
askelia askeliin 69
askele askeleen askeletta askeleeseen askeleet askeleiden
askeleitten
askeleita askeleisiin
askeleihin
50 isoäiti isoäidin isoäitiä isoäitiin isoäidit isoäitien isoäitejä isoäiteihin (sanat luokiteltu
jälkiosan mukaan)
51 nuoripari nuorenparin nuortaparia nuoreenpariin nuoretparit nuortenparien
nuorienparien
nuoriapareja nuoriinpareihin 53

Verbien jakauma taivutustyyppien välillä muokkaa

KOTUS luokittelee suomen verbit alla oleviin tyyppeihin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset.

taivutustyypin nro
infinitiivi akt. ind. prees. yks. 1. pers. akt. ind. imperf. yks. 3. pers. akt. kond. prees. yks. 3. pers. akt. pot. prees. yks. 3. pers. akt. imperat. prees. yks. 3. pers. akt. part. perf. pass. imperf. artikkeleita
Wikisanakirjassa
52 sanoa sanon sanoi sanoisi sanonee sanokoon sanonut sanottiin 998
53 muistaa muistan muisti muistaisi muistanee muistakoon muistanut muistettiin 1 553
54 huutaa huudan huusi huutaisi huutanee huutakoon huutanut huudettiin 245
55 soutaa soudan souti
sousi
soutaisi soutanee soutakoon soutanut soudettiin 16
56 kaivaa kaivan kaivoi kaivaisi kaivanee kaivakoon kaivanut kaivettiin 55
57 saartaa saarran saarsi
saartoi
saartaisi saartanee saartakoon saartanut saarrettiin 5
58 laskea lasken laski laskisi laskenee laskekoon laskenut laskettiin 38
59 tuntea tunnen tunsi tuntisi tuntenee tuntekoon tuntenut tunnettiin 1
60 lähteä lähden lähti
(läksi)
lähtisi lähtenee lähteköön lähtenyt lähdettiin 1
61 sallia sallin salli sallisi sallinee sallikoon sallinut sallittiin 313
62 voida voin voi voisi voinee voikoon voinut voitiin 387
63 saada saan sai saisi saanee saakoon saanut saatiin 5
64 juoda juon joi joisi juonee juokoon juonut juotiin 10
65 käydä käyn kävi kävisi käynee käyköön käynyt käytiin 3
66 rohkaista rohkaisen rohkaisi rohkaisisi rohkaissee rohkaiskoon rohkaissut rohkaistiin 163
67 tulla tulen tuli tulisi tullee tulkoon tullut tultiin 1 019
68 tupakoida tupakoin
(tupakoitsen)
tupakoi
(tupakoitsi)
tupakoisi
(tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon tupakoinut tupakoitiin 75
69 valita valitsen valitsi valitsisi valinnee valitkoon valinnut valittiin 43
70 juosta juoksen juoksi juoksisi juossee juoskoon juossut juostiin 3
71 nähdä näen näki näkisi nähnee nähköön nähnyt nähtiin 2
72 vanheta vanhenen vanheni vanhenisi vanhennee vanhetkoon vanhennut vanhettiin 70
73 salata salaan salasi salaisi salannee salatkoon salannut salattiin 892
74 katketa katkean katkesi katkeaisi
(katkeisi)
katkennee katketkoon katkennut katkettiin 146
75 selvitä selviän selvisi selviäisi selvinnee selvitköön selvinnyt selvittiin 31
76 taitaa taidan taisi taitaisi taitanee
tainnee
taitakoon tainnut
taitanut
taidettiin 2
77 kumajaa kumaji kumajaisi 5
78 kaikaa kaikaisi 8

Nominien taivutusmallien numerot muokkaa

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

Verbien taivutusmallien numerot muokkaa

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

Muiden taivutusmallien numerot muokkaa

99

Astevaihtelun taivutusmallien numerot muokkaa

A ( kk : k ) – B ( pp : p ) – C ( tt : t ) – D ( k : – ) – E ( p : v ) – F ( t : d ) – G ( nk : ng ) – H ( mp : mm ) – I ( lt : ll ) – J ( nt : nn ) – K ( rt : rr ) – L ( k : j ) – M ( k : v )


Nominit muokkaa

 • Esimerkkimuodot ovat
yksikön nominatiivi
-"- genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
monikon genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

1 muokkaa

 • valo.
 • valo.n.
 • valo.a.
 • valo.on.
 • valoje.n.
 • valoj.a.
 • valoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

- - - - -

 • solu.
 • solu.n.
 • solu.a.
 • solu.un.
 • soluje.n.
 • soluj.a.
 • solui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

2 muokkaa

 • palvelu.
 • palvelu.n.
 • palvelu.a.
 • palvelu.un.
 • palveluje.n. / palveluide.n. / palveluitte.n.
 • palvelui.ta. / palveluj.a.
 • palvelui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

3 muokkaa

 • valtio.
 • valtio.n.
 • valtio.ta.
 • valtio.on.
 • valtioide.n. / valtioitte.n.
 • valtioi.ta.
 • valtioi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

4 muokkaa

 • laatikko.
 • laatiko.n.
 • laatikko.a.
 • laatikko.on.
 • laatikkoje.n. / laatikoide.n. / laatikoitte.n.
 • laatikkoj.a. / laatikoi.ta.
 • laatikkoi.hin. / laatikoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

5 muokkaa

 • risti.
 • risti.n.
 • risti.ä.
 • risti.in.
 • ristie.n.
 • ristej.ä.
 • ristei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, yksitavuiset ja jotkin kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. golf, golfin, golfia jne. ja jargon, jargonin, jargonia jne.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

6 muokkaa

 • paperi.
 • paperi.n.
 • paperi.a.
 • paperi.in.
 • papereide.n. / papereitte.n. / paperie.n.
 • paperei.ta. / paperej.a.
 • paperei.hin.

- - - - -

 • banaani.
 • banaani.n.
 • banaani.a.
 • banaani.in.
 • banaanie.n. / banaaneide.n. / banaaneitte.n.
 • banaanej.a. / banaanei.ta.
 • banaanei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. laser, laserin -- laserien/lasereitten/lasereiden, lasereita/lasereja.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

7 muokkaa

 • ovi.
 • ove.n.
 • ove.a.
 • ove.en.
 • ovie.n.
 • ovi.a.
 • ovi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

8 muokkaa

 • nalle.
 • nalle.n.
 • nalle.a.
 • nalle.en.
 • nalleje.n. / (nallei.n.)
 • nallej.a.
 • nallei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

9 muokkaa

 • kala.
 • kala.n.
 • kala.a.
 • kala.an.
 • kaloje.n. / (kalai.n.)
 • kaloj.a.
 • kaloi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

10 muokkaa

 • koira.
 • koira.n.
 • koira.a.
 • koira.an.
 • koirie.n. / (koirai.n.)
 • koiri.a.
 • koiri.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

11 muokkaa

 • omena.
 • omena.n.
 • omena.a.
 • omena.an.
 • omenie.n. / omenoide.n. / omenoitte.n. / (omenoje.n.) / (omenai.n.)
 • omeni.a. / omenoi.ta. / (omenoj.a.)
 • omeni.in. / omenoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

12 muokkaa

 • kulkija.
 • kulkija.n.
 • kulkija.a.
 • kulkija.an.
 • kulkijoide.n. / kulkijoitte.n. / (kulkijai.n.)
 • kulkijoi.ta.
 • kulkijoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

13 muokkaa

 • katiska.
 • katiska.n.
 • katiska.a.
 • katiska.an.
 • katiskoide.n. / katiskoitte.n. / katiskoje.n. / (katiskai.n.)
 • katiskoi.ta. / katiskoj.a.
 • katiskoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

14 muokkaa

 • solakka.
 • solaka.n.
 • solakka.a.
 • solakka.an.
 • solakoide.n. / solakoitte.n. / solakkoje.n. / (solakkai.n.)
 • solakoi.ta. / solakkoj.a.
 • solakkoi.hin. / solakoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

15 muokkaa

 • korkea.
 • korkea.n.
 • korkea.a. / korkea.ta.
 • korkea.an.
 • korkeide.n. / korkeitte.n. / (korkeai.n.)
 • korkei.ta.
 • korkei.siin. / korkei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

16 muokkaa

 • vanhempi.
 • vanhemma.n.
 • vanhempa.a.
 • vanhempa.an.
 • vanhempie.n. / (vanhempai.n.)
 • vanhempi.a.
 • vanhempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

17 muokkaa

 • vapaa.
 • vapaa.n.
 • vapaa.ta.
 • vapaa.seen.
 • vapaide.n. / vapaitte.n.
 • vapai.ta.
 • vapai.siin. / (vapai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

18 muokkaa

 • maa.
 • maa.n.
 • maa.ta.
 • maa.han.
 • maide.n. / maitte.n.
 • mai.ta.
 • mai.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

19 muokkaa

 • suo.
 • suo.n.
 • suo.ta.
 • suo.hon.
 • soide.n. / soitte.n.
 • soi.ta.
 • soi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

20 muokkaa

 • filee.
 • filee.n.
 • filee.tä.
 • filee.hen. / filee.seen.
 • fileide.n. / fileitte.n.
 • filei.tä.
 • filei.hin. / filei.siin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

21 muokkaa

 • rosé.
 • rosé.n.
 • rosé.ta.
 • rosé.hen.
 • roséide.n.
 • roséi.ta.
 • roséi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

22 muokkaa

(sitaattilainat, joiden alkuperäiskielinen ääntämisasu päättyy pitkään vokaaliin)

 • parfait. [parfee]
 • parfait'.n. [parfeen]
 • parfait'.ta. [parfeeta]
 • parfait'.hen. [parfeehen]
 • parfait'ide.n. [parfeiden]
 • parfait'i.ta. [parfeita]
 • parfait'i.hin. [parfeihin]

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

23 muokkaa

 • tiili.
 • tiile.n.
 • tiil.tä.
 • tiile.en.
 • tiilie.n.
 • tiili.ä.
 • tiili.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

24 muokkaa

 • uni.
 • une.n.
 • un.ta.
 • une.en.
 • unie.n. / unte.n.
 • uni.a.
 • uni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

25 muokkaa

 • toimi.
 • toime.n.
 • toin.ta. / toime.a.
 • toime.en.
 • toimie.n. / tointe.n.
 • toimi.a.
 • toimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

26 muokkaa

 • pieni.
 • piene.n.
 • pien.tä.
 • piene.en.
 • piente.n. / pienie.n.
 • pieni.ä.
 • pieni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

27 muokkaa

 • käsi.
 • käde.n.
 • kät.tä.
 • käte.en.
 • käsie.n. / (kätte.n.)
 • käsi.ä.
 • käsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

28 muokkaa

 • kynsi.
 • kynne.n.
 • kynt.tä.
 • kynte.en.
 • kynsie.n. / (kyntte.n.)
 • kynsi.ä.
 • kynsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

29 muokkaa

 • lapsi.
 • lapse.n.
 • las.ta.
 • lapse.en.
 • laste.n. / lapsie.n.
 • lapsi.a.
 • lapsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

30 muokkaa

 • veitsi.
 • veitse.n.
 • veis.tä.
 • veitse.en.
 • veitsie.n. / (veiste.n.)
 • veitsi.ä.
 • veitsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

31 muokkaa

 • kaksi.
 • kahde.n.
 • kah.ta.
 • kahte.en.
 • kaksie.n.
 • kaksi.a.
 • kaksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

32 muokkaa

 • sisar.
 • sisare.n.
 • sisar.ta.
 • sisare.en.
 • sisarie.n. / sisarte.n.
 • sisari.a.
 • sisari.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

33 muokkaa

 • kytkin.
 • kytkime.n.
 • kytkin.tä.
 • kytkime.en.
 • kytkimie.n. / kytkinte.n.
 • kytkimi.ä.
 • kytkimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

34 muokkaa

 • onneton.
 • onnettoma.n.
 • onneton.ta.
 • onnettoma.an.
 • onnettomie.n. / (onnetonte.n.)
 • onnettomi.a.
 • onnettomi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

35 muokkaa

 • lämmin.
 • lämpimä.n.
 • lämmin.tä.
 • lämpimä.än.
 • lämpimie.n. / (lämpimäi.n.)
 • lämpimi.ä.
 • lämpimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

36 muokkaa

 • sisin.
 • sisimmä.n.
 • sisin.tä.
 • sisimpä.än.
 • sisimpie.n. / sisinte.n. / (sisimpäi.n.)
 • sisimpi.ä.
 • sisimpi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

37 muokkaa

 • vasen.
 • vasemma.n.
 • vasen.ta. / (vasempa.a.)
 • vasempa.an.
 • vasempie.n. / vasente.n. / (vasempai.n.)
 • vasempi.a.
 • vasempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

38 muokkaa

 • nainen.
 • naise.n.
 • nais.ta.
 • naise.en.
 • naiste.n. / naisie.n.
 • naisi.a.
 • naisi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

39 muokkaa

 • vastaus.
 • vastaukse.n.
 • vastaus.ta.
 • vastaukse.en.
 • vastauste.n. / vastauksie.n.
 • vastauksi.a.
 • vastauksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

40 muokkaa

 • kalleus.
 • kalleude.n.
 • kalleut.ta.
 • kalleute.en.
 • kalleuksie.n.
 • kalleuksi.a.
 • kalleuksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

41 muokkaa

 • vieras.
 • vieraa.n.
 • vieras.ta.
 • vieraa.seen.
 • vieraide.n. / vieraitte.n.
 • vierai.ta.
 • vierai.siin. / (vierai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

42 muokkaa

 • mies.
 • miehe.n.
 • mies.tä.
 • miehe.en.
 • mieste.n. / miehie.n.
 • miehi.ä.
 • miehi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

43 muokkaa

 • ohut.
 • ohue.n.
 • ohut.ta.
 • ohue.en.
 • ohuide.n. / ohuitte.n.
 • ohui.ta.
 • ohui.siin. / ohui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

44 muokkaa

 • kevät.
 • kevää.n.
 • kevät.tä.
 • kevää.seen.
 • keväide.n. / keväitte.n.
 • keväi.tä.
 • keväi.siin. / (keväi.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

45 muokkaa

 • kahdeksas.
 • kahdeksanne.n.
 • kahdeksat.ta.
 • kahdeksante.en.
 • kahdeksansie.n.
 • kahdeksansi.a.
 • kahdeksansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

46 muokkaa

 • tuhat.
 • tuhanne.n.
 • tuhat.ta.
 • tuhante.en.
 • tuhansie.n. / (tuhante.n.)
 • tuhansi.a.
 • tuhansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

47 muokkaa

 • kuollut.
 • kuollee.n.
 • kuollut.ta.
 • kuollee.seen.
 • kuolleide.n. / kuolleitte.n.
 • kuollei.ta.
 • kuollei.siin. /kuollei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

48 muokkaa

 • hame.
 • hamee.n.
 • hamet.ta.
 • hamee.seen.
 • hameide.n. / hameitte.n.
 • hamei.ta.
 • hamei.siin. / hamei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

49 muokkaa

 • askel.
 • askele.n.
 • askel.ta.
 • (askele.en.)
 • askelie.n. / askelte.n.
 • askeli.a.
 • askeli.in.

- - - - -

 • askele.
 • askelee.n.
 • askelet.ta.
 • askelee.seen.
 • askeleitte.n. / askeleide.n.
 • askeleit.a.
 • askelei.siin. / askelei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

YHDYSNOMINIT

50 muokkaa

 • isoäiti.
 • isoäidi.n.
 • isoäiti.ä.
 • isoäiti.in.
 • isoäitie.n.
 • isoäitej.ä.
 • isoäitei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

51 muokkaa

 • nuori.pari.
 • nuore.n.pari.n.
 • nuor.ta.pari.a.
 • nuore.en.pari.in.
 • nuorte.n.parie.n.
 • nuori.a.parej.a.
 • nuori.in.parei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit


Verbit muokkaa

 • Esimerkkimuodot ovat
1. infinitiivi (ts. muoto, jossa verbi esiintyy hakusanana sanakirjoissa)
indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona
indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoona
konditionaalin yksikön 3. persoona
imperatiivin yksikön 3. persoona
aktiivin partisiipin perfekti
indikatiivin imperfektin passiivi
potentiaalin yksikön 3. persoona
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

NominitAstevaihtelu

52 muokkaa

 • sano.a.
 • sano.n.
 • sano.i.
 • sano.isi.
 • sano.koon.
 • sano.nut.
 • sano.ttiin.
 • sano.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

53 muokkaa

 • muista.a.
 • muista.n.
 • muist.i.
 • muista.isi.
 • muista.koon.
 • muista.nut.
 • muiste.ttiin.
 • muista.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

54 muokkaa

 • huuta.a.
 • huuda.n.
 • huus.i.
 • huuta.isi.
 • huuta.koon.
 • huuta.nut.
 • huude.ttiin.
 • huuta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

55 muokkaa

 • souta.a.
 • souda.n.
 • sout.i. /sous.i.
 • souta.isi.
 • souta.koon.
 • souta.nut.
 • soude.ttiin.
 • souta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

56 muokkaa

 • kaiva.a.
 • kaiva.n.
 • kaivo.i.
 • kaiva.isi.
 • kaiva.koon.
 • kaiva.nut.
 • kaive.ttiin.
 • kaiva.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

57 muokkaa

 • saarta.a.
 • saarra.n.
 • saarto.i. / saars.i.
 • saarta.isi.
 • saarta.koon.
 • saarta.nut.
 • saarre.ttiin.
 • saarta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

58 muokkaa

 • laske.a.
 • laske.n.
 • lask.i.
 • lask.isi.
 • laske.koon.
 • laske.nut.
 • laske.ttiin.
 • laske.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

59 muokkaa

 • tunte.a.
 • tunne.n.
 • tuns.i.
 • tunt.isi.
 • tunte.koon.
 • tunte.nut.
 • tunne.ttiin.
 • tunte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

60 muokkaa

 • lähte.ä.
 • lähde.n.
 • läht.i. / (läks.i.)
 • läht.isi.
 • lähte.köön.
 • lähte.nyt.
 • lähde.ttiin.
 • lähte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

61 muokkaa

 • salli.a.
 • salli.n.
 • sall.i.
 • sall.isi.
 • salli.koon.
 • salli.nut.
 • salli.ttiin.
 • salli.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

62 muokkaa

 • voi.da.
 • voi.n.
 • vo.i.
 • vo.isi.
 • voi.koon.
 • voi.nut.
 • voi.tiin.
 • voi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

63 muokkaa

 • saa.da.
 • saa.n.
 • sa.i.
 • sa.isi.
 • saa.koon.
 • saa.nut.
 • saa.tiin.
 • saa.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

64 muokkaa

 • juo.da.
 • juo.n.
 • jo.i.
 • jo.isi.
 • juo.koon.
 • juo.nut.
 • juo.tiin.
 • juo.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

65 muokkaa

 • käy.dä.
 • käy.n.
 • käv.i.
 • käv.isi.
 • käy.köön.
 • käy.nyt.
 • käy.tiin.
 • käy.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

66 muokkaa

 • rohkais.ta.
 • rohkaise.n.
 • rohkais.i.
 • rohkais.isi.
 • rohkais.koon.
 • rohkais.sut.
 • rohkais.tiin.
 • rohkais.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

67 muokkaa

 • tul.la.
 • tule.n.
 • tul.i.
 • tul.isi.
 • tul.koon.
 • tul.lut.
 • tul.tiin.
 • tul.lee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

68 muokkaa

 • tupakoi.da.
 • tupakoi.n. / (tupakoitse.n.)
 • tupako.i. / (tupakoits.i.)
 • tupako.isi. / (tupakoits.isi.)
 • tupakoi.koon.
 • tupakoi.nut.
 • tupakoi.tiin.
 • tupakoi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

69 muokkaa

 • vali.ta.
 • valitse.n.
 • valits.i.
 • valits.isi.
 • valit.koon.
 • valin.nut.
 • valit.tiin.
 • valin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

70 muokkaa

 • juos.ta.
 • juokse.n.
 • juoks.i.
 • juoks.isi.
 • juos.koon.
 • juos.sut.
 • juos.tiin.
 • juos.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

71 muokkaa

 • näh.dä.
 • näe.n.
 • näk.i.
 • näk.isi.
 • näh.köön.
 • näh.nyt.
 • näh.tiin.
 • näh.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

72 muokkaa

 • vanhe.ta.
 • vanhene.n.
 • vanhen.i.
 • vanhen.isi.
 • vanhet.koon.
 • vanhen.nut.
 • vanhet.tiin.
 • vanhen.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

73 muokkaa

 • sala.ta.
 • salaa.n.
 • salas.i.
 • sala.isi.
 • salat.koon.
 • salan.nut.
 • salat.tiin.
 • salan.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

74 muokkaa

 • katke.ta.
 • katkea.n.
 • katkes.i.
 • katkea.isi / (katke.isi.)
 • katket.koon.
 • katken.nut.
 • katket.tiin.
 • katken.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

75 muokkaa

 • selvi.tä.
 • selviä.n.
 • selvis.i.
 • selviä.isi.
 • selvit.köön.
 • selvin.nyt.
 • selvit.tiin.
 • selvin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

76 muokkaa

 • taita.a.
 • taida.n.
 • tais.i.
 • taita.isi.
 • taita.koon.
 • taita.nut. / tain.nut.
 • taide.ttiin.
 • taita.nee. / tain.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

VAILLINAISESTI TAIPUVAT VERBIT
Muodot ovat

 • aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muotoja.

77 muokkaa

takaisin listaanAstevaihteluNominit

78 muokkaa

takaisin listaanAstevaihteluNominit

99 muokkaa

Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva Luokkaan vaikuttaisi kuuluvan ainakin adverbejä, joista useat ovat jo taipuneiden nominien (tai toisinaan verbienkin) kieliopillistumia. Sijamuotoihin kivettyneet sanat taipuvat kuten sijamuodoissa olevat nominit yleensäkin.

Sti-adverbit muokkaa

 • nopeasti
 • nopeammin
 • nopeimmin
 • nopeiten

Astevaihtelu muokkaa

A ( kk ) – B ( pp ) – C ( tt ) – D ( k ) – E ( p ) – F ( t ) – G ( nk ) – H ( mp ) – I ( lt ) – J ( nt ) – K ( rt ) – L ( k : j ) – M ( k : v )

NominitVerbit

A muokkaa

kk : k

k : kk

takaisin listaanNominitVerbit

B muokkaa

pp : p

p : pp

takaisin listaanNominitVerbit

C muokkaa

tt : t

t : tt

takaisin listaanNominitVerbit

D muokkaa

k : –

– : k

takaisin listaanNominitVerbit

E muokkaa

p : v

v : p

takaisin listaanNominitVerbit

F muokkaa

t : d

d : t

takaisin listaanNominitVerbit

G muokkaa

nk : ng [ŋk : ŋŋ]

ng : nk [ŋŋ : ŋk]

takaisin listaanNominitVerbit

H muokkaa

mp : mm

mm : mp

takaisin listaanNominitVerbit

I muokkaa

lt : ll

ll : lt

takaisin listaanNominitVerbit

J muokkaa

nt : nn

nn : nt

takaisin listaanNominitVerbit

K muokkaa

rt : rr

rr : rt

takaisin listaanNominitVerbit

L muokkaa

k : j

j : k

takaisin listaanNominitVerbit

M muokkaa

k : v

takaisin listaanNominitVerbit

Viitteet muokkaa

 1. TAIVUTUSTYYPIT Kotimaisten kielten keskus. 21.2.2013.