Liite:Suomen sanojen taivutustyypit

Taivutustyypittelyn lähde

muokkaa

Taivutustyypit ja niiden esimerkkisanat noudattavat Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) luokittelua. KOTUS luokittelee nominit (adjektiivit, substantiivit ja pronominit) luokkiin 1–51 (joista kaksi viimeistä ovat edellisten yhdistelmiä) ja verbit luokkiin 52–78.[1]

Sanat ja taivutustyypit

muokkaa

Katso: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjassa on sanoja, niiden taivutustyypit ja sanakohtaiset taivutussarjat ts. esimerkit sanan perustaivutusmuodoista.
Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen nykysuomen sanalista, joka on täydennetty taivutustyypein; siis vain sanat, tyyppinumerot ja tyyppien mallitaivutus, löytyy osoitteesta: http://kaino.kotus.fi/sanat/nykysuomi/ (sanalista ladattavana teksitiedostona).

Nominien jakauma taivutustyyppien välillä

muokkaa

KOTUS luokittelee suomen nominit alla oleviin 51 tyyppiin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset. Joidenkin tyyppien yleisyyttä selittää tietty nominaalisuffiksi, jolla johdetut sanat taipuvat samalla tavalla:

→ 1. luokka: -o/ (muisto), -hko/-hkö (suurehko, pienehkö), -nto/-ntö (varanto, käytäntö), -sto/-stö (varasto, ympäristö [Kotus luokittelee tällä suffiksilla varustetut sanat monesti luokkaan 2, mutta sen mukaiset monikon genetiivit ja partitiivit ovat hyvin harvinaisia käytännössä])
→ 2. luokka: -u/-y (67. luokan frekventatiiviverbien johdannaiset: palvelu, säteily; 66. luokan momentaaniverbien johdannaiset: julkaisu, yskäisy)
→ 3. luokka: -io/-iö (valtio, tyhj)
→ 4. luokka: -kko/-kkö
→ 5. luokka: -smi (fasismi)
→ 6. luokka: -ri (ammatteihin tai laitteisiin viittaavat sanat, yleensä johdoksia: leikkuri, mittari, suutari)
→ 9. luokka: -nta/-ntä (toiminta, etsintä)
→ 10. luokka: -isa/-isä (valoisa, sävyisä), -ja/-jä (valmistaja: mon. part. valmistajia)
→ 12. luokka: -ja/-jä (kulkija: mon. part. kulkijoita)
→ 32. luokka: -tar/-tär (palvelijatar, näyttelijätär)
→ 33. luokka: -in (kytkin, vatkain)
→ 34. luokka: -ton/-tön
→ 38. luokka: -nen, -inen, -lainen/-läinen, -llinen
→ 39. luokka: -os/-ös, -us/-ys
→ 40. luokka: -(u)us/-(y)ys (ominaisuutta kuvaavat sanat: suuruus, epäsymmetrisyys; valmius, jääviys)
→ 41. luokka: -as/-äs, -las/-läs (oppilas, työläs), -kas/-käs (varakas, itsekäs)
→ 48. luokka: -e (todiste), -ke (niemeke), -le (leikkele), -nne (jyrkänne)
taivutustyypin nro yksikkö monikko artikkeleita
Wikisanakirjassa
nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi
1 valo valon valoa valoon valot valojen valoja valoihin 4 404
2 palvelu palvelun palvelua palveluun palvelut palvelujen
palveluiden
palveluitten
palveluja
palveluita
palveluihin 930
3 valtio valtion valtiota valtioon valtiot valtioiden
valtioitten
valtioita valtioihin 1 016
4 laatikko laatikon laatikkoa laatikkoon laatikot laatikkojen
laatikoiden
laatikoitten
laatikkoja
laatikoita
laatikkoihin
laatikoihin
311
5 risti ristin ristiä ristiin ristit ristien ristejä risteihin 7 532
6 paperi paperin paperia paperiin paperit papereiden
papereitten
paperien
papereita
papereja
papereihin 2 127
7 ovi oven ovea oveen ovet ovien ovia oviin 1 793
8 nalle nallen nallea nalleen nallet nallejen
(nallein)
nalleja nalleihin 219
9 kala kalan kalaa kalaan kalat kalojen
(kalain)
kaloja kaloihin 2 888
10 koira koiran koiraa koiraan koirat koirien
(koirain)
koiria koiriin 4 522
11 omena omenan omenaa omenaan omenat omenien
omenoiden
omenoitten
(omenojen)
(omenain)
omenia
omenoita
(omenoja)
omeniin
omenoihin
80
12 kulkija kulkijan kulkijaa kulkijaan kulkijat kulkijoiden
kulkijoitten
(kulkijain)
kulkijoita kulkijoihin 2 650
13 katiska katiskan katiskaa katiskaan katiskat katiskoiden
katiskoitten
katiskojen
(katiskain)
katiskoita
katiskoja
katiskoihin 259
14 solakka solakan solakkaa solakkaan solakat solakoiden
solakoitten
solakkojen
(solakkain)
solakoita
solakkoja
solakkoihin
solakoihin
350
15 korkea korkean korkeaa
korkeata
korkeaan korkeat korkeiden
korkeitten
(korkeain)
korkeita korkeisiin
korkeihin
177
16 vanhempi vanhemman vanhempaa vanhempaan vanhemmat vanhempien
(vanhempain)
vanhempia vanhempiin 58
17 vapaa vapaan vapaata vapaaseen vapaat vapaiden
vapaitten
vapaita vapaisiin
(vapaihin)
54
18 maa maan maata maahan maat maiden
maitten
maita maihin 817
19 suo suon suota suohon suot soiden
soitten
soita soihin 189
20 filee fileen fileetä fileehen
fileeseen
fileet fileiden
fileitten
fileitä fileihin
fileisiin
49
21 rosé rosén roséta roséhen rosét roséiden
roséitten
roséita roséihin 41
22 parfait parfait'n parfait'ta parfait'hen parfait't parfait'iden
parfait'itten
parfait'ita parfait'ihin 24
23 tiili tiilen tiiltä tiileen tiilet tiilien tiiliä tiiliin 14
24 uni unen unta uneen unet unien
unten
unia uniin 75
25 toimi toimen tointa
toimea
toimeen toimet toimien
tointen
toimia toimiin 391
26 pieni pienen pientä pieneen pienet pienten
pienien
pieniä pieniin 465
27 käsi käden kättä käteen kädet käsien
(kätten)
käsiä käsiin 95
28 kynsi kynnen kynttä kynteen kynnet kynsien
(kyntten)
kynsiä kynsiin 34
29 lapsi lapsen lasta lapseen lapset lapsien
lasten
lapsia lapsiin 10
30 veitsi veitsen veistä veitseen veitset veitsien
(veisten)
veitsiä veitsiin 7
31 kaksi kahden kahta kahteen kahdet kaksien kaksia kaksiin 4
32 sisar sisaren sisarta sisareen sisaret sisarien
sisarten
sisaria sisariin 91
33 kytkin kytkimen kytkintä kytkimeen kytkimet kytkimien
kytkinten
kytkimiä kytkimiin 375
34 onneton onnettoman onnetonta onnettomaan onnettomat onnettomien
(onnetonten)
onnettomia onnettomiin 946
35 lämmin lämpimän lämmintä lämpimään lämpimät lämpimien
(lämpimäin)
lämpimiä lämpimiin 4
36 sisin sisimmän sisintä sisimpään sisimmät sisimpien
sisinten
(sisimpäin)
sisimpiä sisimpiin 37
37 vasen vasemman vasenta
vasempaa
vasempaan vasemmat vasempien
vasenten
(vasempain)
vasempia vasempiin 1
38 nainen naisen naista naiseen naiset naisten
naisien
naisia naisiin 9 897
39 vastaus vastauksen vastausta vastaukseen vastaukset vastausten
vastauksien
vastauksia vastauksiin 2 650
40 kalleus kalleuden kalleutta kalleuteen kalleudet kalleuksien kalleuksia kalleuksiin 3 168
41 vieras vieraan vierasta vieraaseen vieraat vieraiden
vieraitten
vieraita vieraisiin
(vieraihin)
683
42 mies miehen miestä mieheen miehet miesten
miehien
miehiä miehiin 98
43 ohut ohuen ohutta ohueen ohuet ohuiden
ohuitten
ohuita ohuisiin
ohuihin
18
44 kevät kevään kevättä kevääseen keväät keväiden
keväitten
keväitä keväisiin
(keväihin)
12
45 kahdeksas kahdeksannen kahdeksatta kahdeksanteen kahdeksannet kahdeksansien kahdeksansia kahdeksansiin 12
46 tuhat tuhannen tuhatta tuhanteen tuhannet tuhansien
(tuhanten)
tuhansia tuhansiin 2
47 kuollut kuolleen kuollutta kuolleeseen kuolleet kuolleiden
kuolleitten
kuolleita kuolleisiin
kuolleihin
56
48 hame hameen hametta hameeseen hameet hameiden
hameitten
hameita hameisiin
hameihin
1 117
49 askel askelen askelta (askeleen) askelet askelien
askelten
askelia askeliin 69
askele askeleen askeletta askeleeseen askeleet askeleiden
askeleitten
askeleita askeleisiin
askeleihin
50 isoäiti isoäidin isoäitiä isoäitiin isoäidit isoäitien isoäitejä isoäiteihin (sanat luokiteltu
jälkiosan mukaan)
51 nuoripari nuorenparin nuortaparia nuoreenpariin nuoretparit nuortenparien
nuorienparien
nuoriapareja nuoriinpareihin 55

Verbien jakauma taivutustyyppien välillä

muokkaa

KOTUS luokittelee suomen verbit alla oleviin tyyppeihin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset.

taivutustyypin nro
infinitiivi akt. ind. prees. yks. 1. pers. akt. ind. imperf. yks. 3. pers. akt. kond. prees. yks. 3. pers. akt. pot. prees. yks. 3. pers. akt. imperat. prees. yks. 3. pers. akt. part. perf. pass. imperf. artikkeleita
Wikisanakirjassa
52 sanoa sanon sanoi sanoisi sanonee sanokoon sanonut sanottiin 1 017
53 muistaa muistan muisti muistaisi muistanee muistakoon muistanut muistettiin 1 571
54 huutaa huudan huusi huutaisi huutanee huutakoon huutanut huudettiin 245
55 soutaa soudan souti
sousi
soutaisi soutanee soutakoon soutanut soudettiin 16
56 kaivaa kaivan kaivoi kaivaisi kaivanee kaivakoon kaivanut kaivettiin 55
57 saartaa saarran saarsi
saartoi
saartaisi saartanee saartakoon saartanut saarrettiin 5
58 laskea lasken laski laskisi laskenee laskekoon laskenut laskettiin 38
59 tuntea tunnen tunsi tuntisi tuntenee tuntekoon tuntenut tunnettiin 1
60 lähteä lähden lähti
(läksi)
lähtisi lähtenee lähteköön lähtenyt lähdettiin 1
61 sallia sallin salli sallisi sallinee sallikoon sallinut sallittiin 313
62 voida voin voi voisi voinee voikoon voinut voitiin 393
63 saada saan sai saisi saanee saakoon saanut saatiin 5
64 juoda juon joi joisi juonee juokoon juonut juotiin 10
65 käydä käyn kävi kävisi käynee käyköön käynyt käytiin 3
66 rohkaista rohkaisen rohkaisi rohkaisisi rohkaissee rohkaiskoon rohkaissut rohkaistiin 163
67 tulla tulen tuli tulisi tullee tulkoon tullut tultiin 1 032
68 tupakoida tupakoin
(tupakoitsen)
tupakoi
(tupakoitsi)
tupakoisi
(tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon tupakoinut tupakoitiin 75
69 valita valitsen valitsi valitsisi valinnee valitkoon valinnut valittiin 43
70 juosta juoksen juoksi juoksisi juossee juoskoon juossut juostiin 3
71 nähdä näen näki näkisi nähnee nähköön nähnyt nähtiin 2
72 vanheta vanhenen vanheni vanhenisi vanhennee vanhetkoon vanhennut vanhettiin 70
73 salata salaan salasi salaisi salannee salatkoon salannut salattiin 911
74 katketa katkean katkesi katkeaisi
(katkeisi)
katkennee katketkoon katkennut katkettiin 150
75 selvitä selviän selvisi selviäisi selvinnee selvitköön selvinnyt selvittiin 33
76 taitaa taidan taisi taitaisi taitanee
tainnee
taitakoon tainnut
taitanut
taidettiin 2
77 kumajaa kumaji kumajaisi 5
78 kaikaa kaikaisi 8

Nominien taivutusmallien numerot

muokkaa

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

Verbien taivutusmallien numerot

muokkaa

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

Muiden taivutusmallien numerot

muokkaa

99

Astevaihtelun taivutusmallien numerot

muokkaa

A ( kk : k ) – B ( pp : p ) – C ( tt : t ) – D ( k : – ) – E ( p : v ) – F ( t : d ) – G ( nk : ng ) – H ( mp : mm ) – I ( lt : ll ) – J ( nt : nn ) – K ( rt : rr ) – L ( k : j ) – M ( k : v )


Nominit

muokkaa
 • Esimerkkimuodot ovat
yksikön nominatiivi
-"- genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
monikon genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

 • valo.
 • valo.n.
 • valo.a.
 • valo.on.
 • valoje.n.
 • valoj.a.
 • valoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

- - - - -

 • solu.
 • solu.n.
 • solu.a.
 • solu.un.
 • soluje.n.
 • soluj.a.
 • solui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • palvelu.
 • palvelu.n.
 • palvelu.a.
 • palvelu.un.
 • palveluje.n. / palveluide.n. / palveluitte.n.
 • palvelui.ta. / palveluj.a.
 • palvelui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • valtio.
 • valtio.n.
 • valtio.ta.
 • valtio.on.
 • valtioide.n. / valtioitte.n.
 • valtioi.ta.
 • valtioi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • laatikko.
 • laatiko.n.
 • laatikko.a.
 • laatikko.on.
 • laatikkoje.n. / laatikoide.n. / laatikoitte.n.
 • laatikkoj.a. / laatikoi.ta.
 • laatikkoi.hin. / laatikoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • risti.
 • risti.n.
 • risti.ä.
 • risti.in.
 • ristie.n.
 • ristej.ä.
 • ristei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, yksitavuiset ja jotkin kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. golf, golfin, golfia jne. ja jargon, jargonin, jargonia jne.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • paperi.
 • paperi.n.
 • paperi.a.
 • paperi.in.
 • papereide.n. / papereitte.n. / paperie.n.
 • paperei.ta. / paperej.a.
 • paperei.hin.

- - - - -

 • banaani.
 • banaani.n.
 • banaani.a.
 • banaani.in.
 • banaanie.n. / banaaneide.n. / banaaneitte.n.
 • banaanej.a. / banaanei.ta.
 • banaanei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. laser, laserin -- laserien/lasereitten/lasereiden, lasereita/lasereja.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • ovi.
 • ove.n.
 • ove.a.
 • ove.en.
 • ovie.n.
 • ovi.a.
 • ovi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • nalle.
 • nalle.n.
 • nalle.a.
 • nalle.en.
 • nalleje.n. / (nallei.n.)
 • nallej.a.
 • nallei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kala.
 • kala.n.
 • kala.a.
 • kala.an.
 • kaloje.n. / (kalai.n.)
 • kaloj.a.
 • kaloi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • koira.
 • koira.n.
 • koira.a.
 • koira.an.
 • koirie.n. / (koirai.n.)
 • koiri.a.
 • koiri.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • omena.
 • omena.n.
 • omena.a.
 • omena.an.
 • omenie.n. / omenoide.n. / omenoitte.n. / (omenoje.n.) / (omenai.n.)
 • omeni.a. / omenoi.ta. / (omenoj.a.)
 • omeni.in. / omenoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kulkija.
 • kulkija.n.
 • kulkija.a.
 • kulkija.an.
 • kulkijoide.n. / kulkijoitte.n. / (kulkijai.n.)
 • kulkijoi.ta.
 • kulkijoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • katiska.
 • katiska.n.
 • katiska.a.
 • katiska.an.
 • katiskoide.n. / katiskoitte.n. / katiskoje.n. / (katiskai.n.)
 • katiskoi.ta. / katiskoj.a.
 • katiskoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • solakka.
 • solaka.n.
 • solakka.a.
 • solakka.an.
 • solakoide.n. / solakoitte.n. / solakkoje.n. / (solakkai.n.)
 • solakoi.ta. / solakkoj.a.
 • solakkoi.hin. / solakoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • korkea.
 • korkea.n.
 • korkea.a. / korkea.ta.
 • korkea.an.
 • korkeide.n. / korkeitte.n. / (korkeai.n.)
 • korkei.ta.
 • korkei.siin. / korkei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • vanhempi.
 • vanhemma.n.
 • vanhempa.a.
 • vanhempa.an.
 • vanhempie.n. / (vanhempai.n.)
 • vanhempi.a.
 • vanhempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • vapaa.
 • vapaa.n.
 • vapaa.ta.
 • vapaa.seen.
 • vapaide.n. / vapaitte.n.
 • vapai.ta.
 • vapai.siin. / (vapai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • maa.
 • maa.n.
 • maa.ta.
 • maa.han.
 • maide.n. / maitte.n.
 • mai.ta.
 • mai.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • suo.
 • suo.n.
 • suo.ta.
 • suo.hon.
 • soide.n. / soitte.n.
 • soi.ta.
 • soi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • filee.
 • filee.n.
 • filee.tä.
 • filee.hen. / filee.seen.
 • fileide.n. / fileitte.n.
 • filei.tä.
 • filei.hin. / filei.siin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • rosé.
 • rosé.n.
 • rosé.ta.
 • rosé.hen.
 • roséide.n.
 • roséi.ta.
 • roséi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

(sitaattilainat, joiden alkuperäiskielinen ääntämisasu päättyy pitkään vokaaliin)

 • parfait. [parfee]
 • parfait'.n. [parfeen]
 • parfait'.ta. [parfeeta]
 • parfait'.hen. [parfeehen]
 • parfait'ide.n. [parfeiden]
 • parfait'i.ta. [parfeita]
 • parfait'i.hin. [parfeihin]

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • tiili.
 • tiile.n.
 • tiil.tä.
 • tiile.en.
 • tiilie.n.
 • tiili.ä.
 • tiili.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • uni.
 • une.n.
 • un.ta.
 • une.en.
 • unie.n. / unte.n.
 • uni.a.
 • uni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • toimi.
 • toime.n.
 • toin.ta. / toime.a.
 • toime.en.
 • toimie.n. / tointe.n.
 • toimi.a.
 • toimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • pieni.
 • piene.n.
 • pien.tä.
 • piene.en.
 • piente.n. / pienie.n.
 • pieni.ä.
 • pieni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • käsi.
 • käde.n.
 • kät.tä.
 • käte.en.
 • käsie.n. / (kätte.n.)
 • käsi.ä.
 • käsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kynsi.
 • kynne.n.
 • kynt.tä.
 • kynte.en.
 • kynsie.n. / (kyntte.n.)
 • kynsi.ä.
 • kynsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • lapsi.
 • lapse.n.
 • las.ta.
 • lapse.en.
 • laste.n. / lapsie.n.
 • lapsi.a.
 • lapsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • veitsi.
 • veitse.n.
 • veis.tä.
 • veitse.en.
 • veitsie.n. / (veiste.n.)
 • veitsi.ä.
 • veitsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kaksi.
 • kahde.n.
 • kah.ta.
 • kahte.en.
 • kaksie.n.
 • kaksi.a.
 • kaksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • sisar.
 • sisare.n.
 • sisar.ta.
 • sisare.en.
 • sisarie.n. / sisarte.n.
 • sisari.a.
 • sisari.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kytkin.
 • kytkime.n.
 • kytkin.tä.
 • kytkime.en.
 • kytkimie.n. / kytkinte.n.
 • kytkimi.ä.
 • kytkimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • onneton.
 • onnettoma.n.
 • onneton.ta.
 • onnettoma.an.
 • onnettomie.n. / (onnetonte.n.)
 • onnettomi.a.
 • onnettomi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • lämmin.
 • lämpimä.n.
 • lämmin.tä.
 • lämpimä.än.
 • lämpimie.n. / (lämpimäi.n.)
 • lämpimi.ä.
 • lämpimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • sisin.
 • sisimmä.n.
 • sisin.tä.
 • sisimpä.än.
 • sisimpie.n. / sisinte.n. / (sisimpäi.n.)
 • sisimpi.ä.
 • sisimpi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • vasen.
 • vasemma.n.
 • vasen.ta. / (vasempa.a.)
 • vasempa.an.
 • vasempie.n. / vasente.n. / (vasempai.n.)
 • vasempi.a.
 • vasempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • nainen.
 • naise.n.
 • nais.ta.
 • naise.en.
 • naiste.n. / naisie.n.
 • naisi.a.
 • naisi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • vastaus.
 • vastaukse.n.
 • vastaus.ta.
 • vastaukse.en.
 • vastauste.n. / vastauksie.n.
 • vastauksi.a.
 • vastauksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kalleus.
 • kalleude.n.
 • kalleut.ta.
 • kalleute.en.
 • kalleuksie.n.
 • kalleuksi.a.
 • kalleuksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • vieras.
 • vieraa.n.
 • vieras.ta.
 • vieraa.seen.
 • vieraide.n. / vieraitte.n.
 • vierai.ta.
 • vierai.siin. / (vierai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • mies.
 • miehe.n.
 • mies.tä.
 • miehe.en.
 • mieste.n. / miehie.n.
 • miehi.ä.
 • miehi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • ohut.
 • ohue.n.
 • ohut.ta.
 • ohue.en.
 • ohuide.n. / ohuitte.n.
 • ohui.ta.
 • ohui.siin. / ohui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kevät.
 • kevää.n.
 • kevät.tä.
 • kevää.seen.
 • keväide.n. / keväitte.n.
 • keväi.tä.
 • keväi.siin. / (keväi.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kahdeksas.
 • kahdeksanne.n.
 • kahdeksat.ta.
 • kahdeksante.en.
 • kahdeksansie.n.
 • kahdeksansi.a.
 • kahdeksansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • tuhat.
 • tuhanne.n.
 • tuhat.ta.
 • tuhante.en.
 • tuhansie.n. / (tuhante.n.)
 • tuhansi.a.
 • tuhansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • kuollut.
 • kuollee.n.
 • kuollut.ta.
 • kuollee.seen.
 • kuolleide.n. / kuolleitte.n.
 • kuollei.ta.
 • kuollei.siin. /kuollei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • hame.
 • hamee.n.
 • hamet.ta.
 • hamee.seen.
 • hameide.n. / hameitte.n.
 • hamei.ta.
 • hamei.siin. / hamei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • askel.
 • askele.n.
 • askel.ta.
 • (askele.en.)
 • askelie.n. / askelte.n.
 • askeli.a.
 • askeli.in.

- - - - -

 • askele.
 • askelee.n.
 • askelet.ta.
 • askelee.seen.
 • askeleitte.n. / askeleide.n.
 • askeleit.a.
 • askelei.siin. / askelei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

YHDYSNOMINIT

 • isoäiti.
 • isoäidi.n.
 • isoäiti.ä.
 • isoäiti.in.
 • isoäitie.n.
 • isoäitej.ä.
 • isoäitei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

 • nuori.pari.
 • nuore.n.pari.n.
 • nuor.ta.pari.a.
 • nuore.en.pari.in.
 • nuorte.n.parie.n.
 • nuori.a.parej.a.
 • nuori.in.parei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit


Verbit

muokkaa
 • Esimerkkimuodot ovat
1. infinitiivi (ts. muoto, jossa verbi esiintyy hakusanana sanakirjoissa)
indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona
indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoona
konditionaalin yksikön 3. persoona
imperatiivin yksikön 3. persoona
aktiivin partisiipin perfekti
indikatiivin imperfektin passiivi
potentiaalin yksikön 3. persoona
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

NominitAstevaihtelu

 • sano.a.
 • sano.n.
 • sano.i.
 • sano.isi.
 • sano.koon.
 • sano.nut.
 • sano.ttiin.
 • sano.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • muista.a.
 • muista.n.
 • muist.i.
 • muista.isi.
 • muista.koon.
 • muista.nut.
 • muiste.ttiin.
 • muista.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • huuta.a.
 • huuda.n.
 • huus.i.
 • huuta.isi.
 • huuta.koon.
 • huuta.nut.
 • huude.ttiin.
 • huuta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • souta.a.
 • souda.n.
 • sout.i. /sous.i.
 • souta.isi.
 • souta.koon.
 • souta.nut.
 • soude.ttiin.
 • souta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • kaiva.a.
 • kaiva.n.
 • kaivo.i.
 • kaiva.isi.
 • kaiva.koon.
 • kaiva.nut.
 • kaive.ttiin.
 • kaiva.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • saarta.a.
 • saarra.n.
 • saarto.i. / saars.i.
 • saarta.isi.
 • saarta.koon.
 • saarta.nut.
 • saarre.ttiin.
 • saarta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • laske.a.
 • laske.n.
 • lask.i.
 • lask.isi.
 • laske.koon.
 • laske.nut.
 • laske.ttiin.
 • laske.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • tunte.a.
 • tunne.n.
 • tuns.i.
 • tunt.isi.
 • tunte.koon.
 • tunte.nut.
 • tunne.ttiin.
 • tunte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • lähte.ä.
 • lähde.n.
 • läht.i. / (läks.i.)
 • läht.isi.
 • lähte.köön.
 • lähte.nyt.
 • lähde.ttiin.
 • lähte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • salli.a.
 • salli.n.
 • sall.i.
 • sall.isi.
 • salli.koon.
 • salli.nut.
 • salli.ttiin.
 • salli.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • voi.da.
 • voi.n.
 • vo.i.
 • vo.isi.
 • voi.koon.
 • voi.nut.
 • voi.tiin.
 • voi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • saa.da.
 • saa.n.
 • sa.i.
 • sa.isi.
 • saa.koon.
 • saa.nut.
 • saa.tiin.
 • saa.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • juo.da.
 • juo.n.
 • jo.i.
 • jo.isi.
 • juo.koon.
 • juo.nut.
 • juo.tiin.
 • juo.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • käy.dä.
 • käy.n.
 • käv.i.
 • käv.isi.
 • käy.köön.
 • käy.nyt.
 • käy.tiin.
 • käy.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • rohkais.ta.
 • rohkaise.n.
 • rohkais.i.
 • rohkais.isi.
 • rohkais.koon.
 • rohkais.sut.
 • rohkais.tiin.
 • rohkais.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • tul.la.
 • tule.n.
 • tul.i.
 • tul.isi.
 • tul.koon.
 • tul.lut.
 • tul.tiin.
 • tul.lee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • tupakoi.da.
 • tupakoi.n. / (tupakoitse.n.)
 • tupako.i. / (tupakoits.i.)
 • tupako.isi. / (tupakoits.isi.)
 • tupakoi.koon.
 • tupakoi.nut.
 • tupakoi.tiin.
 • tupakoi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • vali.ta.
 • valitse.n.
 • valits.i.
 • valits.isi.
 • valit.koon.
 • valin.nut.
 • valit.tiin.
 • valin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • juos.ta.
 • juokse.n.
 • juoks.i.
 • juoks.isi.
 • juos.koon.
 • juos.sut.
 • juos.tiin.
 • juos.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • näh.dä.
 • näe.n.
 • näk.i.
 • näk.isi.
 • näh.köön.
 • näh.nyt.
 • näh.tiin.
 • näh.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • vanhe.ta.
 • vanhene.n.
 • vanhen.i.
 • vanhen.isi.
 • vanhet.koon.
 • vanhen.nut.
 • vanhet.tiin.
 • vanhen.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • sala.ta.
 • salaa.n.
 • salas.i.
 • sala.isi.
 • salat.koon.
 • salan.nut.
 • salat.tiin.
 • salan.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • katke.ta.
 • katkea.n.
 • katkes.i.
 • katkea.isi / (katke.isi.)
 • katket.koon.
 • katken.nut.
 • katket.tiin.
 • katken.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • selvi.tä.
 • selviä.n.
 • selvis.i.
 • selviä.isi.
 • selvit.köön.
 • selvin.nyt.
 • selvit.tiin.
 • selvin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

 • taita.a.
 • taida.n.
 • tais.i.
 • taita.isi.
 • taita.koon.
 • taita.nut. / tain.nut.
 • taide.ttiin.
 • taita.nee. / tain.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

VAILLINAISESTI TAIPUVAT VERBIT
Muodot ovat

 • aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muotoja.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

takaisin listaanAstevaihteluNominit

Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva Luokkaan vaikuttaisi kuuluvan ainakin adverbejä, joista useat ovat jo taipuneiden nominien (tai toisinaan verbienkin) kieliopillistumia. Sijamuotoihin kivettyneet sanat taipuvat kuten sijamuodoissa olevat nominit yleensäkin.

Sti-adverbit

muokkaa
 • nopeasti
 • nopeammin
 • nopeimmin
 • nopeiten

Astevaihtelu

muokkaa

A ( kk ) – B ( pp ) – C ( tt ) – D ( k ) – E ( p ) – F ( t ) – G ( nk ) – H ( mp ) – I ( lt ) – J ( nt ) – K ( rt ) – L ( k : j ) – M ( k : v )

NominitVerbit

kk : k

k : kk

takaisin listaanNominitVerbit

pp : p

p : pp

takaisin listaanNominitVerbit

tt : t

t : tt

takaisin listaanNominitVerbit

k : –

– : k

takaisin listaanNominitVerbit

p : v

v : p

takaisin listaanNominitVerbit

t : d

d : t

takaisin listaanNominitVerbit

nk : ng [ŋk : ŋŋ]

ng : nk [ŋŋ : ŋk]

takaisin listaanNominitVerbit

mp : mm

mm : mp

takaisin listaanNominitVerbit

lt : ll

ll : lt

takaisin listaanNominitVerbit

nt : nn

nn : nt

takaisin listaanNominitVerbit

rt : rr

rr : rt

takaisin listaanNominitVerbit

k : j

j : k

takaisin listaanNominitVerbit

k : v

takaisin listaanNominitVerbit

Viitteet

muokkaa
 1. TAIVUTUSTYYPIT Kotimaisten kielten keskus. 21.2.2013.