Liite:Suomen sanojen taivutustyypit

Taivutustyypittelyn lähdeMuokkaa

Taivutustyypit ja niiden esimerkkisanat noudattavat Kotimaisten kielten keskuksen (KOTUS) luokittelua. KOTUS luokittelee nominit (adjektiivit, substantiivit ja pronominit) luokkiin 1–51 (joista kaksi viimeistä ovat edellisten yhdistelmiä) ja verbit luokkiin 52–78.[1]

Sanat ja taivutustyypitMuokkaa

Katso: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/

Kielitoimiston sanakirjassa on sanoja, niiden taivutustyypit ja sanakohtaiset taivutussarjat ts. esimerkit sanan perustaivutusmuodoista.
Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen nykysuomen sanalista, joka on täydennetty taivutustyypein; siis vain sanat, tyyppinumerot ja tyyppien mallitaivutus, löytyy osoitteesta: http://kaino.kotus.fi/sanat/nykysuomi/ (sanalista ladattavana teksitiedostona).

Nominien jakauma taivutustyyppien välilläMuokkaa

KOTUS luokittelee suomen nominit alla oleviin 51 tyyppiin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset. Joidenkin tyyppien yleisyyttä selittää tietty nominaalisuffiksi, jolla johdetut sanat taipuvat samalla tavalla:

→ 1. luokka: -o/ (muisto), -hko/-hkö (suurehko, pienehkö), -nto/-ntö (varanto, käytäntö), -sto/-stö (varasto, ympäristö [Kotus luokittelee tällä suffiksilla varustetut sanat monesti luokkaan 2, mutta sen mukaiset monikon genetiivit ja partitiivit ovat hyvin harvinaisia käytännössä])
→ 2. luokka: -u/-y (67. luokan frekventatiiviverbien johdannaiset: palvelu, säteily; 66. luokan momentaaniverbien johdannaiset: julkaisu, yskäisy)
→ 3. luokka: -io/-iö (valtio, tyhj)
→ 4. luokka: -kko/-kkö
→ 5. luokka: -smi (fasismi)
→ 6. luokka: -ri (ammatteihin tai laitteisiin viittaavat sanat, yleensä johdoksia: leikkuri, mittari, suutari)
→ 9. luokka: -nta/-ntä (toiminta, etsintä)
→ 10. luokka: -isa/-isä (valoisa, sävyisä), -ja/-jä (valmistaja: mon. part. valmistajia)
→ 12. luokka: -ja/-jä (kulkija: mon. part. kulkijoita)
→ 32. luokka: -tar/-tär (palvelijatar, näyttelijätär)
→ 33. luokka: -in (kytkin, vatkain)
→ 34. luokka: -ton/-tön
→ 38. luokka: -nen, -inen, -lainen/-läinen, -llinen
→ 39. luokka: -os/-ös, -us/-ys
→ 40. luokka: -(u)us/-(y)ys (ominaisuutta kuvaavat sanat: suuruus, epäsymmetrisyys; valmius, jääviys)
→ 41. luokka: -as/-äs, -las/-läs (oppilas, työläs), -kas/-käs (varakas, itsekäs)
→ 48. luokka: -e (todiste), -ke (niemeke), -le (leikkele), -nne (jyrkänne)
taivutustyypin nro yksikkö monikko artikkeleita
Wikisanakirjassa
nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi nominatiivi genetiivi partitiivi illatiivi
1 valo valon valoa valoon valot valojen valoja valoihin 4 222
2 palvelu palvelun palvelua palveluun palvelut palvelujen
palveluiden
palveluitten
palveluja
palveluita
palveluihin 873
3 valtio valtion valtiota valtioon valtiot valtioiden
valtioitten
valtioita valtioihin 1 000
4 laatikko laatikon laatikkoa laatikkoon laatikot laatikkojen
laatikoiden
laatikoitten
laatikkoja
laatikoita
laatikkoihin
laatikoihin
299
5 risti ristin ristiä ristiin ristit ristien ristejä risteihin 7 248
6 paperi paperin paperia paperiin paperit papereiden
papereitten
paperien
papereita
papereja
papereihin 2 028
7 ovi oven ovea oveen ovet ovien ovia oviin 1 779
8 nalle nallen nallea nalleen nallet nallejen
(nallein)
nalleja nalleihin 204
9 kala kalan kalaa kalaan kalat kalojen
(kalain)
kaloja kaloihin 2 769
10 koira koiran koiraa koiraan koirat koirien
(koirain)
koiria koiriin 4 381
11 omena omenan omenaa omenaan omenat omenien
omenoiden
omenoitten
(omenojen)
(omenain)
omenia
omenoita
(omenoja)
omeniin
omenoihin
77
12 kulkija kulkijan kulkijaa kulkijaan kulkijat kulkijoiden
kulkijoitten
(kulkijain)
kulkijoita kulkijoihin 2 596
13 katiska katiskan katiskaa katiskaan katiskat katiskoiden
katiskoitten
katiskojen
(katiskain)
katiskoita
katiskoja
katiskoihin 253
14 solakka solakan solakkaa solakkaan solakat solakoiden
solakoitten
solakkojen
(solakkain)
solakoita
solakkoja
solakkoihin
solakoihin
338
15 korkea korkean korkeaa
korkeata
korkeaan korkeat korkeiden
korkeitten
(korkeain)
korkeita korkeisiin
korkeihin
174
16 vanhempi vanhemman vanhempaa vanhempaan vanhemmat vanhempien
(vanhempain)
vanhempia vanhempiin 58
17 vapaa vapaan vapaata vapaaseen vapaat vapaiden
vapaitten
vapaita vapaisiin
(vapaihin)
50
18 maa maan maata maahan maat maiden
maitten
maita maihin 793
19 suo suon suota suohon suot soiden
soitten
soita soihin 186
20 filee fileen fileetä fileehen
fileeseen
fileet fileiden
fileitten
fileitä fileihin
fileisiin
46
21 rosé rosén roséta roséhen rosét roséiden
roséitten
roséita roséihin 37
22 parfait parfait'n parfait'ta parfait'hen parfait't parfait'iden
parfait'itten
parfait'ita parfait'ihin 21
23 tiili tiilen tiiltä tiileen tiilet tiilien tiiliä tiiliin 14
24 uni unen unta uneen unet unien
unten
unia uniin 73
25 toimi toimen tointa
toimea
toimeen toimet toimien
tointen
toimia toimiin 391
26 pieni pienen pientä pieneen pienet pienten
pienien
pieniä pieniin 440
27 käsi käden kättä käteen kädet käsien
(kätten)
käsiä käsiin 93
28 kynsi kynnen kynttä kynteen kynnet kynsien
(kyntten)
kynsiä kynsiin 32
29 lapsi lapsen lasta lapseen lapset lapsien
lasten
lapsia lapsiin 10
30 veitsi veitsen veistä veitseen veitset veitsien
(veisten)
veitsiä veitsiin 7
31 kaksi kahden kahta kahteen kahdet kaksien kaksia kaksiin 4
32 sisar sisaren sisarta sisareen sisaret sisarien
sisarten
sisaria sisariin 84
33 kytkin kytkimen kytkintä kytkimeen kytkimet kytkimien
kytkinten
kytkimiä kytkimiin 345
34 onneton onnettoman onnetonta onnettomaan onnettomat onnettomien
(onnetonten)
onnettomia onnettomiin 934
35 lämmin lämpimän lämmintä lämpimään lämpimät lämpimien
(lämpimäin)
lämpimiä lämpimiin 3
36 sisin sisimmän sisintä sisimpään sisimmät sisimpien
sisinten
(sisimpäin)
sisimpiä sisimpiin 36
37 vasen vasemman vasenta
vasempaa
vasempaan vasemmat vasempien
vasenten
(vasempain)
vasempia vasempiin 1
38 nainen naisen naista naiseen naiset naisten
naisien
naisia naisiin 5 900
39 vastaus vastauksen vastausta vastaukseen vastaukset vastausten
vastauksien
vastauksia vastauksiin 2 531
40 kalleus kalleuden kalleutta kalleuteen kalleudet kalleuksien kalleuksia kalleuksiin 3 148
41 vieras vieraan vierasta vieraaseen vieraat vieraiden
vieraitten
vieraita vieraisiin
(vieraihin)
644
42 mies miehen miestä mieheen miehet miesten
miehien
miehiä miehiin 93
43 ohut ohuen ohutta ohueen ohuet ohuiden
ohuitten
ohuita ohuisiin
ohuihin
18
44 kevät kevään kevättä kevääseen keväät keväiden
keväitten
keväitä keväisiin
(keväihin)
12
45 kahdeksas kahdeksannen kahdeksatta kahdeksanteen kahdeksannet kahdeksansien kahdeksansia kahdeksansiin 12
46 tuhat tuhannen tuhatta tuhanteen tuhannet tuhansien
(tuhanten)
tuhansia tuhansiin 2
47 kuollut kuolleen kuollutta kuolleeseen kuolleet kuolleiden
kuolleitten
kuolleita kuolleisiin
kuolleihin
50
48 hame hameen hametta hameeseen hameet hameiden
hameitten
hameita hameisiin
hameihin
1 067
49 askel askelen askelta (askeleen) askelet askelien
askelten
askelia askeliin 65
askele askeleen askeletta askeleeseen askeleet askeleiden
askeleitten
askeleita askeleisiin
askeleihin
50 isoäiti isoäidin isoäitiä isoäitiin isoäidit isoäitien isoäitejä isoäiteihin (sanat luokiteltu
jälkiosan mukaan)
51 nuoripari nuorenparin nuortaparia nuoreenpariin nuoretparit nuortenparien
nuorienparien
nuoriapareja nuoriinpareihin 52

Verbien jakauma taivutustyyppien välilläMuokkaa

KOTUS luokittelee suomen verbit alla oleviin tyyppeihin. Osa tyypeistä on huomattavasti yleisempiä kuin toiset.

taivutustyypin nro
infinitiivi akt. ind. prees. yks. 1. pers. akt. ind. imperf. yks. 3. pers. akt. kond. prees. yks. 3. pers. akt. pot. prees. yks. 3. pers. akt. imperat. prees. yks. 3. pers. akt. part. perf. pass. imperf. artikkeleita
Wikisanakirjassa
52 sanoa sanon sanoi sanoisi sanonee sanokoon sanonut sanottiin 940
53 muistaa muistan muisti muistaisi muistanee muistakoon muistanut muistettiin 1 483
54 huutaa huudan huusi huutaisi huutanee huutakoon huutanut huudettiin 239
55 soutaa soudan souti
sousi
soutaisi soutanee soutakoon soutanut soudettiin 16
56 kaivaa kaivan kaivoi kaivaisi kaivanee kaivakoon kaivanut kaivettiin 54
57 saartaa saarran saarsi
saartoi
saartaisi saartanee saartakoon saartanut saarrettiin 5
58 laskea lasken laski laskisi laskenee laskekoon laskenut laskettiin 36
59 tuntea tunnen tunsi tuntisi tuntenee tuntekoon tuntenut tunnettiin 1
60 lähteä lähden lähti
(läksi)
lähtisi lähtenee lähteköön lähtenyt lähdettiin 1
61 sallia sallin salli sallisi sallinee sallikoon sallinut sallittiin 298
62 voida voin voi voisi voinee voikoon voinut voitiin 367
63 saada saan sai saisi saanee saakoon saanut saatiin 4
64 juoda juon joi joisi juonee juokoon juonut juotiin 10
65 käydä käyn kävi kävisi käynee käyköön käynyt käytiin 3
66 rohkaista rohkaisen rohkaisi rohkaisisi rohkaissee rohkaiskoon rohkaissut rohkaistiin 151
67 tulla tulen tuli tulisi tullee tulkoon tullut tultiin 957
68 tupakoida tupakoin
(tupakoitsen)
tupakoi
(tupakoitsi)
tupakoisi
(tupakoitsisi)
tupakoinee tupakoikoon tupakoinut tupakoitiin 75
69 valita valitsen valitsi valitsisi valinnee valitkoon valinnut valittiin 43
70 juosta juoksen juoksi juoksisi juossee juoskoon juossut juostiin 3
71 nähdä näen näki näkisi nähnee nähköön nähnyt nähtiin 2
72 vanheta vanhenen vanheni vanhenisi vanhennee vanhetkoon vanhennut vanhettiin 66
73 salata salaan salasi salaisi salannee salatkoon salannut salattiin 853
74 katketa katkean katkesi katkeaisi
(katkeisi)
katkennee katketkoon katkennut katkettiin 141
75 selvitä selviän selvisi selviäisi selvinnee selvitköön selvinnyt selvittiin 31
76 taitaa taidan taisi taitaisi taitanee
tainnee
taitakoon tainnut
taitanut
taidettiin 2
77 kumajaa kumaji kumajaisi 4
78 kaikaa kaikaisi 7

Nominien taivutusmallien numerotMuokkaa

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

Verbien taivutusmallien numerotMuokkaa

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

Muiden taivutusmallien numerotMuokkaa

99

Astevaihtelun taivutusmallien numerotMuokkaa

A ( kk : k ) – B ( pp : p ) – C ( tt : t ) – D ( k : – ) – E ( p : v ) – F ( t : d ) – G ( nk : ng ) – H ( mp : mm ) – I ( lt : ll ) – J ( nt : nn ) – K ( rt : rr ) – L ( k : j ) – M ( k : v )


NominitMuokkaa

 • Esimerkkimuodot ovat
yksikön nominatiivi
-"- genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
monikon genetiivi
-"- partitiivi
-"- illatiivi
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 – Yhdysnominit 5051

1Muokkaa

 • valo.
 • valo.n.
 • valo.a.
 • valo.on.
 • valoje.n.
 • valoj.a.
 • valoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

- - - - -

 • solu.
 • solu.n.
 • solu.a.
 • solu.un.
 • soluje.n.
 • soluj.a.
 • solui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

2Muokkaa

 • palvelu.
 • palvelu.n.
 • palvelu.a.
 • palvelu.un.
 • palveluje.n. / palveluide.n. / palveluitte.n.
 • palvelui.ta. / palveluj.a.
 • palvelui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

3Muokkaa

 • valtio.
 • valtio.n.
 • valtio.ta.
 • valtio.on.
 • valtioide.n. / valtioitte.n.
 • valtioi.ta.
 • valtioi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

4Muokkaa

 • laatikko.
 • laatiko.n.
 • laatikko.a.
 • laatikko.on.
 • laatikkoje.n. / laatikoide.n. / laatikoitte.n.
 • laatikkoj.a. / laatikoi.ta.
 • laatikkoi.hin. / laatikoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

5Muokkaa

 • risti.
 • risti.n.
 • risti.ä.
 • risti.in.
 • ristie.n.
 • ristej.ä.
 • ristei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, yksitavuiset ja jotkin kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. golf, golfin, golfia jne. ja jargon, jargonin, jargonia jne.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

6Muokkaa

 • paperi.
 • paperi.n.
 • paperi.a.
 • paperi.in.
 • papereide.n. / papereitte.n. / paperie.n.
 • paperei.ta. / paperej.a.
 • paperei.hin.

- - - - -

 • banaani.
 • banaani.n.
 • banaani.a.
 • banaani.in.
 • banaanie.n. / banaaneide.n. / banaaneitte.n.
 • banaanej.a. / banaanei.ta.
 • banaanei.hin.

- - - - -

Huom! Luokkaan kuuluvat myös vierasperäiset, kaksitavuiset sanat, joiden nominatiivista puuttuu muiden muotojen i-kirjain, esim. laser, laserin -- laserien/lasereitten/lasereiden, lasereita/lasereja.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

7Muokkaa

 • ovi.
 • ove.n.
 • ove.a.
 • ove.en.
 • ovie.n.
 • ovi.a.
 • ovi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

8Muokkaa

 • nalle.
 • nalle.n.
 • nalle.a.
 • nalle.en.
 • nalleje.n. / (nallei.n.)
 • nallej.a.
 • nallei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

9Muokkaa

 • kala.
 • kala.n.
 • kala.a.
 • kala.an.
 • kaloje.n. / (kalai.n.)
 • kaloj.a.
 • kaloi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

10Muokkaa

 • koira.
 • koira.n.
 • koira.a.
 • koira.an.
 • koirie.n. / (koirai.n.)
 • koiri.a.
 • koiri.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

11Muokkaa

 • omena.
 • omena.n.
 • omena.a.
 • omena.an.
 • omenie.n. / omenoide.n. / omenoitte.n. / (omenoje.n.) / (omenai.n.)
 • omeni.a. / omenoi.ta. / (omenoj.a.)
 • omeni.in. / omenoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

12Muokkaa

 • kulkija.
 • kulkija.n.
 • kulkija.a.
 • kulkija.an.
 • kulkijoide.n. / kulkijoitte.n. / (kulkijai.n.)
 • kulkijoi.ta.
 • kulkijoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

13Muokkaa

 • katiska.
 • katiska.n.
 • katiska.a.
 • katiska.an.
 • katiskoide.n. / katiskoitte.n. / katiskoje.n. / (katiskai.n.)
 • katiskoi.ta. / katiskoj.a.
 • katiskoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

14Muokkaa

 • solakka.
 • solaka.n.
 • solakka.a.
 • solakka.an.
 • solakoide.n. / solakoitte.n. / solakkoje.n. / (solakkai.n.)
 • solakoi.ta. / solakkoj.a.
 • solakkoi.hin. / solakoi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

15Muokkaa

 • korkea.
 • korkea.n.
 • korkea.a. / korkea.ta.
 • korkea.an.
 • korkeide.n. / korkeitte.n. / (korkeai.n.)
 • korkei.ta.
 • korkei.siin. / korkei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

16Muokkaa

 • vanhempi.
 • vanhemma.n.
 • vanhempa.a.
 • vanhempa.an.
 • vanhempie.n. / (vanhempai.n.)
 • vanhempi.a.
 • vanhempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

17Muokkaa

 • vapaa.
 • vapaa.n.
 • vapaa.ta.
 • vapaa.seen.
 • vapaide.n. / vapaitte.n.
 • vapai.ta.
 • vapai.siin. / (vapai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

18Muokkaa

 • maa.
 • maa.n.
 • maa.ta.
 • maa.han.
 • maide.n. / maitte.n.
 • mai.ta.
 • mai.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

19Muokkaa

 • suo.
 • suo.n.
 • suo.ta.
 • suo.hon.
 • soide.n. / soitte.n.
 • soi.ta.
 • soi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

20Muokkaa

 • filee.
 • filee.n.
 • filee.tä.
 • filee.hen. / filee.seen.
 • fileide.n. / fileitte.n.
 • filei.tä.
 • filei.hin. / filei.siin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

21Muokkaa

 • rosé.
 • rosé.n.
 • rosé.ta.
 • rosé.hen.
 • roséide.n.
 • roséi.ta.
 • roséi.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

22Muokkaa

(sitaattilainat, joiden alkuperäiskielinen ääntämisasu päättyy pitkään vokaaliin)

 • parfait. [parfee]
 • parfait'.n. [parfeen]
 • parfait'.ta. [parfeeta]
 • parfait'.hen. [parfeehen]
 • parfait'ide.n. [parfeiden]
 • parfait'i.ta. [parfeita]
 • parfait'i.hin. [parfeihin]

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

23Muokkaa

 • tiili.
 • tiile.n.
 • tiil.tä.
 • tiile.en.
 • tiilie.n.
 • tiili.ä.
 • tiili.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

24Muokkaa

 • uni.
 • une.n.
 • un.ta.
 • une.en.
 • unie.n. / unte.n.
 • uni.a.
 • uni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

25Muokkaa

 • toimi.
 • toime.n.
 • toin.ta. / toime.a.
 • toime.en.
 • toimie.n. / tointe.n.
 • toimi.a.
 • toimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

26Muokkaa

 • pieni.
 • piene.n.
 • pien.tä.
 • piene.en.
 • piente.n. / pienie.n.
 • pieni.ä.
 • pieni.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

27Muokkaa

 • käsi.
 • käde.n.
 • kät.tä.
 • käte.en.
 • käsie.n. / (kätte.n.)
 • käsi.ä.
 • käsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

28Muokkaa

 • kynsi.
 • kynne.n.
 • kynt.tä.
 • kynte.en.
 • kynsie.n. / (kyntte.n.)
 • kynsi.ä.
 • kynsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

29Muokkaa

 • lapsi.
 • lapse.n.
 • las.ta.
 • lapse.en.
 • laste.n. / lapsie.n.
 • lapsi.a.
 • lapsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

30Muokkaa

 • veitsi.
 • veitse.n.
 • veis.tä.
 • veitse.en.
 • veitsie.n. / (veiste.n.)
 • veitsi.ä.
 • veitsi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

31Muokkaa

 • kaksi.
 • kahde.n.
 • kah.ta.
 • kahte.en.
 • kaksie.n.
 • kaksi.a.
 • kaksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

32Muokkaa

 • sisar.
 • sisare.n.
 • sisar.ta.
 • sisare.en.
 • sisarie.n. / sisarte.n.
 • sisari.a.
 • sisari.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

33Muokkaa

 • kytkin.
 • kytkime.n.
 • kytkin.tä.
 • kytkime.en.
 • kytkimie.n. / kytkinte.n.
 • kytkimi.ä.
 • kytkimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

34Muokkaa

 • onneton.
 • onnettoma.n.
 • onneton.ta.
 • onnettoma.an.
 • onnettomie.n. / (onnetonte.n.)
 • onnettomi.a.
 • onnettomi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

35Muokkaa

 • lämmin.
 • lämpimä.n.
 • lämmin.tä.
 • lämpimä.än.
 • lämpimie.n. / (lämpimäi.n.)
 • lämpimi.ä.
 • lämpimi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

36Muokkaa

 • sisin.
 • sisimmä.n.
 • sisin.tä.
 • sisimpä.än.
 • sisimpie.n. / sisinte.n. / (sisimpäi.n.)
 • sisimpi.ä.
 • sisimpi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

37Muokkaa

 • vasen.
 • vasemma.n.
 • vasen.ta. / (vasempa.a.)
 • vasempa.an.
 • vasempie.n. / vasente.n. / (vasempai.n.)
 • vasempi.a.
 • vasempi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

38Muokkaa

 • nainen.
 • naise.n.
 • nais.ta.
 • naise.en.
 • naiste.n. / naisie.n.
 • naisi.a.
 • naisi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

39Muokkaa

 • vastaus.
 • vastaukse.n.
 • vastaus.ta.
 • vastaukse.en.
 • vastauste.n. / vastauksie.n.
 • vastauksi.a.
 • vastauksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

40Muokkaa

 • kalleus.
 • kalleude.n.
 • kalleut.ta.
 • kalleute.en.
 • kalleuksie.n.
 • kalleuksi.a.
 • kalleuksi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

41Muokkaa

 • vieras.
 • vieraa.n.
 • vieras.ta.
 • vieraa.seen.
 • vieraide.n. / vieraitte.n.
 • vierai.ta.
 • vierai.siin. / (vierai.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

42Muokkaa

 • mies.
 • miehe.n.
 • mies.tä.
 • miehe.en.
 • mieste.n. / miehie.n.
 • miehi.ä.
 • miehi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

43Muokkaa

 • ohut.
 • ohue.n.
 • ohut.ta.
 • ohue.en.
 • ohuide.n. / ohuitte.n.
 • ohui.ta.
 • ohui.siin. / ohui.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

44Muokkaa

 • kevät.
 • kevää.n.
 • kevät.tä.
 • kevää.seen.
 • keväide.n. / keväitte.n.
 • keväi.tä.
 • keväi.siin. / (keväi.hin.)

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

45Muokkaa

 • kahdeksas.
 • kahdeksanne.n.
 • kahdeksat.ta.
 • kahdeksante.en.
 • kahdeksansie.n.
 • kahdeksansi.a.
 • kahdeksansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

46Muokkaa

 • tuhat.
 • tuhanne.n.
 • tuhat.ta.
 • tuhante.en.
 • tuhansie.n. / (tuhante.n.)
 • tuhansi.a.
 • tuhansi.in.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

47Muokkaa

 • kuollut.
 • kuollee.n.
 • kuollut.ta.
 • kuollee.seen.
 • kuolleide.n. / kuolleitte.n.
 • kuollei.ta.
 • kuollei.siin. /kuollei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

48Muokkaa

 • hame.
 • hamee.n.
 • hamet.ta.
 • hamee.seen.
 • hameide.n. / hameitte.n.
 • hamei.ta.
 • hamei.siin. / hamei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

49Muokkaa

 • askel.
 • askele.n.
 • askel.ta.
 • (askele.en.)
 • askelie.n. / askelte.n.
 • askeli.a.
 • askeli.in.

- - - - -

 • askele.
 • askelee.n.
 • askelet.ta.
 • askelee.seen.
 • askeleitte.n. / askeleide.n.
 • askeleit.a.
 • askelei.siin. / askelei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

YHDYSNOMINIT

50Muokkaa

 • isoäiti.
 • isoäidi.n.
 • isoäiti.ä.
 • isoäiti.in.
 • isoäitie.n.
 • isoäitej.ä.
 • isoäitei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit

51Muokkaa

 • nuori.pari.
 • nuore.n.pari.n.
 • nuor.ta.pari.a.
 • nuore.en.pari.in.
 • nuorte.n.parie.n.
 • nuori.a.parej.a.
 • nuori.in.parei.hin.

takaisin listaanAstevaihteluVerbit


VerbitMuokkaa

 • Esimerkkimuodot ovat
1. infinitiivi (ts. muoto, jossa verbi esiintyy hakusanana sanakirjoissa)
indikatiivin preesensin yksikön 1. persoona
indikatiivin imperfektin yksikön 3. persoona
konditionaalin yksikön 3. persoona
imperatiivin yksikön 3. persoona
aktiivin partisiipin perfekti
indikatiivin imperfektin passiivi
potentiaalin yksikön 3. persoona
 • Morfeemien rajakohdat on merkitty pisteellä.

52535455565758596061626364656667686970717273747576 – Vajavaiset 7778

NominitAstevaihtelu

52Muokkaa

 • sano.a.
 • sano.n.
 • sano.i.
 • sano.isi.
 • sano.koon.
 • sano.nut.
 • sano.ttiin.
 • sano.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

53Muokkaa

 • muista.a.
 • muista.n.
 • muist.i.
 • muista.isi.
 • muista.koon.
 • muista.nut.
 • muiste.ttiin.
 • muista.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

54Muokkaa

 • huuta.a.
 • huuda.n.
 • huus.i.
 • huuta.isi.
 • huuta.koon.
 • huuta.nut.
 • huude.ttiin.
 • huuta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

55Muokkaa

 • souta.a.
 • souda.n.
 • sout.i. /sous.i.
 • souta.isi.
 • souta.koon.
 • souta.nut.
 • soude.ttiin.
 • souta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

56Muokkaa

 • kaiva.a.
 • kaiva.n.
 • kaivo.i.
 • kaiva.isi.
 • kaiva.koon.
 • kaiva.nut.
 • kaive.ttiin.
 • kaiva.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

57Muokkaa

 • saarta.a.
 • saarra.n.
 • saarto.i. / saars.i.
 • saarta.isi.
 • saarta.koon.
 • saarta.nut.
 • saarre.ttiin.
 • saarta.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

58Muokkaa

 • laske.a.
 • laske.n.
 • lask.i.
 • lask.isi.
 • laske.koon.
 • laske.nut.
 • laske.ttiin.
 • laske.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

59Muokkaa

 • tunte.a.
 • tunne.n.
 • tuns.i.
 • tunt.isi.
 • tunte.koon.
 • tunte.nut.
 • tunne.ttiin.
 • tunte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

60Muokkaa

 • lähte.ä.
 • lähde.n.
 • läht.i. / (läks.i.)
 • läht.isi.
 • lähte.köön.
 • lähte.nyt.
 • lähde.ttiin.
 • lähte.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

61Muokkaa

 • salli.a.
 • salli.n.
 • sall.i.
 • sall.isi.
 • salli.koon.
 • salli.nut.
 • salli.ttiin.
 • salli.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

62Muokkaa

 • voi.da.
 • voi.n.
 • vo.i.
 • vo.isi.
 • voi.koon.
 • voi.nut.
 • voi.tiin.
 • voi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

63Muokkaa

 • saa.da.
 • saa.n.
 • sa.i.
 • sa.isi.
 • saa.koon.
 • saa.nut.
 • saa.tiin.
 • saa.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

64Muokkaa

 • juo.da.
 • juo.n.
 • jo.i.
 • jo.isi.
 • juo.koon.
 • juo.nut.
 • juo.tiin.
 • juo.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

65Muokkaa

 • käy.dä.
 • käy.n.
 • käv.i.
 • käv.isi.
 • käy.köön.
 • käy.nyt.
 • käy.tiin.
 • käy.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

66Muokkaa

 • rohkais.ta.
 • rohkaise.n.
 • rohkais.i.
 • rohkais.isi.
 • rohkais.koon.
 • rohkais.sut.
 • rohkais.tiin.
 • rohkais.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

67Muokkaa

 • tul.la.
 • tule.n.
 • tul.i.
 • tul.isi.
 • tul.koon.
 • tul.lut.
 • tul.tiin.
 • tul.lee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

68Muokkaa

 • tupakoi.da.
 • tupakoi.n. / (tupakoitse.n.)
 • tupako.i. / (tupakoits.i.)
 • tupako.isi. / (tupakoits.isi.)
 • tupakoi.koon.
 • tupakoi.nut.
 • tupakoi.tiin.
 • tupakoi.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

69Muokkaa

 • vali.ta.
 • valitse.n.
 • valits.i.
 • valits.isi.
 • valit.koon.
 • valin.nut.
 • valit.tiin.
 • valin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

70Muokkaa

 • juos.ta.
 • juokse.n.
 • juoks.i.
 • juoks.isi.
 • juos.koon.
 • juos.sut.
 • juos.tiin.
 • juos.see.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

71Muokkaa

 • näh.dä.
 • näe.n.
 • näk.i.
 • näk.isi.
 • näh.köön.
 • näh.nyt.
 • näh.tiin.
 • näh.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

72Muokkaa

 • vanhe.ta.
 • vanhene.n.
 • vanhen.i.
 • vanhen.isi.
 • vanhet.koon.
 • vanhen.nut.
 • vanhet.tiin.
 • vanhen.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

73Muokkaa

 • sala.ta.
 • salaa.n.
 • salas.i.
 • sala.isi.
 • salat.koon.
 • salan.nut.
 • salat.tiin.
 • salan.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

74Muokkaa

 • katke.ta.
 • katkea.n.
 • katkes.i.
 • katkea.isi / (katke.isi.)
 • katket.koon.
 • katken.nut.
 • katket.tiin.
 • katken.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

75Muokkaa

 • selvi.tä.
 • selviä.n.
 • selvis.i.
 • selviä.isi.
 • selvit.köön.
 • selvin.nyt.
 • selvit.tiin.
 • selvin.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

76Muokkaa

 • taita.a.
 • taida.n.
 • tais.i.
 • taita.isi.
 • taita.koon.
 • taita.nut. / tain.nut.
 • taide.ttiin.
 • taita.nee. / tain.nee.

takaisin listaanAstevaihteluNominit

VAILLINAISESTI TAIPUVAT VERBIT
Muodot ovat

 • aktiivin indikatiivin preesensin yksikön 3. persoonan muotoja.

77Muokkaa

takaisin listaanAstevaihteluNominit

78Muokkaa

takaisin listaanAstevaihteluNominit

99Muokkaa

Sana on taipumaton tai vaillinaisesti taipuva Luokkaan vaikuttaisi kuuluvan ainakin adverbejä, joista useat ovat jo taipuneiden nominien (tai toisinaan verbienkin) kieliopillistumia. Sijamuotoihin kivettyneet sanat taipuvat kuten sijamuodoissa olevat nominit yleensäkin.

Sti-adverbitMuokkaa

 • nopeasti
 • nopeammin
 • nopeimmin
 • nopeiten

AstevaihteluMuokkaa

A ( kk ) – B ( pp ) – C ( tt ) – D ( k ) – E ( p ) – F ( t ) – G ( nk ) – H ( mp ) – I ( lt ) – J ( nt ) – K ( rt ) – L ( k : j ) – M ( k : v )

NominitVerbit

AMuokkaa

kk : k

k : kk

takaisin listaanNominitVerbit

BMuokkaa

pp : p

p : pp

takaisin listaanNominitVerbit

CMuokkaa

tt : t

t : tt

takaisin listaanNominitVerbit

DMuokkaa

k : –

– : k

takaisin listaanNominitVerbit

EMuokkaa

p : v

v : p

takaisin listaanNominitVerbit

FMuokkaa

t : d

d : t

takaisin listaanNominitVerbit

GMuokkaa

nk : ng [ŋk : ŋŋ]

ng : nk [ŋŋ : ŋk]

takaisin listaanNominitVerbit

HMuokkaa

mp : mm

mm : mp

takaisin listaanNominitVerbit

IMuokkaa

lt : ll

ll : lt

takaisin listaanNominitVerbit

JMuokkaa

nt : nn

nn : nt

takaisin listaanNominitVerbit

KMuokkaa

rt : rr

rr : rt

takaisin listaanNominitVerbit

LMuokkaa

k : j

j : k

takaisin listaanNominitVerbit

MMuokkaa

k : v

takaisin listaanNominitVerbit

ViitteetMuokkaa

 1. TAIVUTUSTYYPIT Kotimaisten kielten keskus. 21.2.2013.