Liite:Verbitaivutus/suomi/jutella

Vartalot
vokaalivartalo juttele-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo jutel-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä juttelen en juttele minä olen jutellut en ole jutellut
sinä juttelet et juttele sinä olet jutellut et ole jutellut
hän juttelee ei juttele hän on jutellut ei ole jutellut
me juttelemme emme juttele me olemme jutelleet emme ole jutelleet
te
Te
juttelette
-"-
ette juttele
-"-
te
Te
olette jutelleet
olette jutellut
ette ole jutelleet
ette ole jutellut
he juttelevat eivät juttele he ovat jutelleet eivät ole jutelleet
passiivi jutellaan ei jutella passiivi on juteltu ei ole juteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä juttelin en jutellut minä olin jutellut en ollut jutellut
sinä juttelit et jutellut sinä olit jutellut et ollut jutellut
hän jutteli ei jutellut hän oli jutellut ei ollut jutellut
me juttelimme emme jutelleet me olimme jutelleet emme olleet jutelleet
te
Te
juttelitte
-"-
ette jutelleet
ette jutellut
te
Te
olitte jutelleet
olitte jutellut
ette olleet jutelleet
ette olleet jutellut
he juttelivat eivät jutelleet he olivat jutelleet eivät olleet jutelleet
passiivi juteltiin ei juteltu passiivi oli juteltu ei ollut juteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä juttelisin en juttelisi minä olisin jutellut en olisi jutellut
sinä juttelisit et juttelisi sinä olisit jutellut et olisi jutellut
hän juttelisi ei juttelisi hän olisi jutellut ei olisi jutellut
me juttelisimme emme juttelisi me olisimme jutelleet emme olisi jutelleet
te
Te
juttelisitte
-"-
ette juttelisi
-"-
te
Te
olisitte jutelleet
olisitte jutellut
ette olisi jutelleet
ette olisi jutellut
he juttelisivat eivät juttelisi he olisivat jutelleet eivät olisi jutelleet
passiivi juteltaisiin ei juteltaisi passiivi olisi juteltu ei olisi juteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jutellen en jutelle minä lienen jutellut en liene jutellut
sinä jutellet et jutelle sinä lienet jutellut et liene jutellut
hän jutellee ei jutelle hän lienee jutellut ei liene jutellut
me jutellemme emme jutelle me lienemme jutelleet emme liene jutelleet
te
Te
jutellette
-"-
ette jutelle
-"-
te
Te
lienette jutelleet
lienette jutellut
ette liene jutelleet
ette liene jutellut
he jutellevat eivät jutelle he lienevät jutelleet eivät liene jutelleet
passiivi juteltaneen ei juteltane passiivi lienee juteltu ei liene juteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä juttele älä juttele sinä
hän jutelkoon älköön jutelko hän olkoon jutellut älköön olko jutellut
me jutelkaamme älkäämme jutelko me
te
Te
jutelkaa
-"-
älkää jutelko
-"-
te
Te
he jutelkoot älkööt jutelko he olkoot jutelleet älkööt olko jutelleet
passiivi juteltakoon älköön juteltako passiivi olkoon juteltu älköön olko juteltu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jutella preesens jutteleva juteltava
pitkä 1. jutellakseen1 perfekti jutellut juteltu
2. inessiivi jutellessa2 juteltaessa agentti juttelema4
instruktiivi jutellen kielteinen agentti juttelematon
3. inessiivi juttelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi juttelemasta
illatiivi juttelemaan
adessiivi juttelemalla
abessiivi juttelematta
instruktiivi jutteleman juteltaman
4. jutteleminen
5 juttelemaisillaan3