Liite:Verbitaivutus/suomi/hillua

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hillun en hillu minä olen hillunut en ole hillunut
sinä hillut et hillu sinä olet hillunut et ole hillunut
hän hilluu ei hillu hän on hillunut ei ole hillunut
me hillumme emme hillu me olemme hilluneet emme ole hilluneet
te
Te
hillutte
-"-
ette hillu
-"-
te
Te
olette hilluneet
olette hillunut
ette ole hilluneet
ette ole hillunut
he hilluvat eivät hillu he ovat hilluneet eivät ole hilluneet
passiivi hillutaan ei hilluta passiivi on hilluttu ei ole hilluttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hilluin en hillunut minä olin hillunut en ollut hillunut
sinä hilluit et hillunut sinä olit hillunut et ollut hillunut
hän hillui ei hillunut hän oli hillunut ei ollut hillunut
me hilluimme emme hilluneet me olimme hilluneet emme olleet hilluneet
te
Te
hilluitte
-"-
ette hilluneet
ette hillunut
te
Te
olitte hilluneet
olitte hillunut
ette olleet hilluneet
ette olleet hillunut
he hilluivat eivät hilluneet he olivat hilluneet eivät olleet hilluneet
passiivi hilluttiin ei hilluttu passiivi oli hilluttu ei ollut hilluttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hilluisin en hilluisi minä olisin hillunut en olisi hillunut
sinä hilluisit et hilluisi sinä olisit hillunut et olisi hillunut
hän hilluisi ei hilluisi hän olisi hillunut ei olisi hillunut
me hilluisimme emme hilluisi me olisimme hilluneet emme olisi hilluneet
te
Te
hilluisitte
-"-
ette hilluisi
-"-
te
Te
olisitte hilluneet
olisitte hillunut
ette olisi hilluneet
ette olisi hillunut
he hilluisivat eivät hilluisi he olisivat hilluneet eivät olisi hilluneet
passiivi hilluttaisiin ei hilluttaisi passiivi olisi hilluttu ei olisi hilluttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hillunen en hillune minä lienen hillunut en liene hillunut
sinä hillunet et hillune sinä lienet hillunut et liene hillunut
hän hillunee ei hillune hän lienee hillunut ei liene hillunut
me hillunemme emme hillune me lienemme hilluneet emme liene hilluneet
te
Te
hillunette
-"-
ette hillune
-"-
te
Te
lienette hilluneet
lienette hillunut
ette liene hilluneet
ette liene hillunut
he hillunevat eivät hillune he lienevät hilluneet eivät liene hilluneet
passiivi hilluttaneen ei hilluttane passiivi lienee hilluttu ei liene hilluttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hillu älä hillu sinä
hän hillukoon älköön hilluko hän olkoon hillunut älköön olko hillunut
me hillukaamme älkäämme hilluko me
te
Te
hillukaa
-"-
älkää hilluko
-"-
te
Te
he hillukoot älkööt hilluko he olkoot hilluneet älkööt olko hilluneet
passiivi hilluttakoon älköön hilluttako passiivi olkoon hilluttu älköön olko hilluttu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hillua preesens hilluva hilluttava
pitkä 1. hilluakseen1 perfekti hillunut hilluttu
2. inessiivi hilluessa2 hilluttaessa agentti hilluma4
instruktiivi hilluen kielteinen agentti hillumaton
3. inessiivi hillumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hillumasta
illatiivi hillumaan
adessiivi hillumalla
abessiivi hillumatta
instruktiivi hilluman hilluttaman
4. nominatiivi hilluminen
partitiivi hillumista
5 hillumaisillaan3