Liite:Verbitaivutus/saksa/boxen

Nominaalimuodot
infinitiivi boxen
partisiipin preesens boxend [luo]
partisiipin perfekti geboxt [luo]
apuverbi haben
Persoonamuodot
indikatiivi
preesens imperfekti perfekti pluskvamperfekti
pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon.
1. boxe[luo] boxen 1. boxte [luo] boxten [luo] 1. haben geboxt haben geboxt 1. hatte geboxt hatten geboxt
2. boxt [luo] boxt 2. boxtest [luo] boxtet [luo] 2. hast geboxt habt geboxt 2. hattest geboxt hattet geboxt
3. boxt boxen 3. boxte boxten 3. hat geboxt haben geboxt 3. hatte geboxt hatten geboxt
konjunktiivi
preesens imperfekti perfekti pluskvamperfekti
pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon. pers. yks. mon.
1. boxe boxen 1. boxte boxten 1. habe geboxt haben geboxt 1. hätte geboxt hätten geboxt
2. boxest [luo] boxet [luo] 2. boxtest boxtet 2. habest geboxt habet geboxt 2. hättest geboxt hättet geboxt
3. boxe boxen 3. boxte boxten 3. habe geboxt haben geboxt 3. hätte geboxt hätten geboxt
imperatiivi
pers. yks. mon.
1. boxen wir
2. box(e)[luo] (epämuodollinen)
boxen Sie (muodollinen)
boxt (epämuodollinen)
boxen Sie (muodollinen)
3. boxe er/sie/es boxen sie