Liite:Venäjän kielen kielioppi

Wikipedia
Katso artikkeli Venäjän kieli Wikipediassa, vapaassa tietosanakirjassa.

Sanaluokat muokkaa

Substantiivit muokkaa

Suvut muokkaa

Venäjän substantiiveilla on kolme sukua, maskuliini, feminiini ja neutri. Sanan suku on yleensä nähtävissä suoraan perusmuodon viimeisestä kirjaimesta. Konsonanttiin päättyvät sanat ovat maskuliineja, -а ja -я-kirjaimiin päättyvät sanat ovat feminiinejä, -е, -ё ja -о-kirjaimiin päättyvät neutreja. Sanan suku vaikuttaa sijataivutukseen ja sanaan viittaavien adjektiivien ja verbien taipumiseen.

Miespuolista henkilöä tarkoittava sana on maskuliini, vaikka se päättyisi а-kirjaimeen. Vaikka tällainen sana taipuu kuten feminiini, siihen viittaavat adjektiivit ja pronominit ovat maskuliinimuodoissa. Lisäksi on olemassa kymmenen -мя-päätteistä neutria (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя). Näistä merkittävimmät ovat время (aika/aikamuoto), имя (nimi/nomini). Poikkeus johtuu kirkkoslaavin ѧ-kirjaimen muuttumisesta sanaloppuiseksi -я:ksi. Näillä sanoilla on myös monikossa -ена-pääte.

Ongelmallisia ovat pehmeään merkkiin (ь) päättyvät sanat, jotka voivat olla joko maskuliineja tai feminiinejä. Näistä -знь, -сть, -сь, -вь, -бь, -пь, -шь, -жь, -чь ja -щь-päätteiset ovat feminiinejä (poikkeuksia: голубь ’kyyhkynen’ ja гость ’vieras’ ovat maskuliineja). Kaikki kuukausien nimet ovat maskuliineja. Nyrkkisääntönä abstraktit asiat kuten rakkaus (любовь) ovat feminiinejä ja konkreettisemmat kuten kivi (камень) maskuliineja.

Taivutusmuodot muokkaa

Substantiivit taipuvat yksikössä ja monikossa ja kuudessa sijassa:

 1. nominatiivi
 2. genetiivi
 3. datiivi
 4. akkusatiivi
 5. instrumentaali
 6. prepositionaali

Nominatiivi on perusmuoto. Genetiivi ilmaisee omistajaa. Omistaja tulee usein omistettavan kohteen jälkeen. (Автомат Калашникова = Kalašnikovin automaatti).

Akkusatiivi on tekemisen tai menemisen kohde. Maskuliinisen sanan akkusatiivi on erilainen elottomilla ja elollisilla kohteilla. Venäjän vapaan sanajärjestyksen vuoksi kohde ja tekijä voisivat muuten jäädä epäselviksi. Elollinen on sellainen, joka voisi itse suorittaa toiseen kohdistuvia tehtäviä. Rajaksi elollisen ja elottoman välille sanotaan hengittäminen. Kasvit eivät kuitenkaan ole kieliopin kannalta enää elollisia. Maskuliinissa akkusatiivi on samannäköinen kuin nominatiivi, kun on kyse elottomasta kohteesta. Kuitenkin jos kohde on elollinen, kuten ihminen, pääte on -а tai -я, eli genetiivin kaltainen. Feminiinin akkusatiivi päättyy yksikössä -у, tai edellisen konsonantin ollessa liudentunut, -ю-kirjaimeen. Monikon akkusatiivi on elollisilla samanlainen kuin monikon genetiivi ja elottomilla samanlainen kuin monikon nominatiivi.

Datiivia käytetään transitiiviverbien kanssa osoitettaessa henkilöä, jonka hyväksi toiminta kohdistuu: давать, дать (antaa jollekin), покупать, купить (ostaa jollekin jotain), проносить, привести (tuoda), посылать, послать (lähettää), показывать, показать (näyttää), говорить (puhua), сказать (sanoa), отвечать, ответить (vastata), писать, написать (kirjoittaa), звонить, позвонить (soittaa). Sekä epäsuorasti transitiivisten verbien kanssa: помогать, помочь (auttaa, antaa apua), мешать, помешать (häiritä), вредить, повредить (vahingoittaa), учить, научить, обучать, обучить (opettaa), учиться, научиться (oppia, opiskella), радоваться, обрадоваться (iloita/ilahtua), удивляться, удивиться (hämmästyä/hämmästellä).

Datiivin tärkeä käyttötarkoitus on iän ilmaiseminen: Девочке 4 года. (Tyttö on nelivuotias.), Ему 20 лет. (Hän on 20-vuotias.)

Instrumentaali ilmaisee välinettä, keinoa tai tapaa, jolla toiminta suoritetaan. Lisäksi sillä ilmaistaan liikeverbien toimintapaikkaa (Они шли лесом., He kulkivat metsän kautta.), aikaa (Он уходил ранним утром., Hän lähti aikaisin aamulla.), passiivisessa lauseessa toiminnan suorittajaa (Ветером сорвало крышу, Tuuli vei katon.), sekä eräiden verbien ja prepositioiden (за, между, над, перед, под) kanssa.

Prepositionaalia käytetään prepositioiden в, на, о/об ja при kanssa. Prepositioiden в ja на kanssa prepositionaali ilmaisee olemista jossain (sisällä tai päällä). Kuitenkin kun näiden prepositioiden kanssa käytetään akkusatiivia, ne ilmaisevat menemistä ko. kohteeseen. Prepositionaali on sijamuodoista ehkä helpoin muistaa, koska se päättyy useimmilla sanoilla е-kirjaimeen.

Taulukko taivutuksista muokkaa

sijamuodot ensimmäinen taivutusluokka f. ensimmäinen taivutusluokka f., elävät toinen taivutusluokka m. toinen taivutusluokka m., elävät toinen taivutusluokka n. kolmas taivutusluokka
nominatiivi страна, земля, армия девочка, няня стол, день, музей студент, слушатель, герой село, поле, упражнение тетрадь, ночь
genetiivi страны, земли, армии девочки, няни стола, дня, музея студента, слушателя, героя села, поля, упражнения тетради, ночи
datiivi стране, земле, армии девочке, няне столу, дню, музею студенту, слушателю, герою селу, полю, упражнению тетради, ночи
akkusatiivi страну, землю, армию девочку, няню стол, день, музей студента, слушателя, героя село, поле, упражнение тетрадь, ночь
instrumentaali страной, землёй, армией девочкой, няней столом, днём, музеем студентом, слушателем, героем селом, полем, упражнением тетрадью, ночью
prepositionaali стране, земле, армии девочке, няне столе, дне, музее студенте, слушателе, герое селе, поле, упражнении тетради, ночи

Monikko muokkaa

Monikko muodostetaan yleisimmillä maskuliineilla ja feminiineillä -ы tai -и-päätteellä. Kirjainten г, х, к ja suhuäänteiden ж, ч, щ, ш jälkeen monikon pääte on -и, muutoin -ы. Neutrilla monikon pääte on а tai я, siten että edeltävän konsonantin liudennus säilyy. Poikkeuksia ovat -ия-päätteiset feminiinit, joissa pääte on -ии.

Useilla sanoilla on epäsäännöllinen -а-päätteinen monikko. Tämä oli aikoinaan duaalin pääte, ja sen tapaa varmimmin sanoista joita on normaalisti kaksi, kuten глаз, "silmä", рог, "sarvi", рукав, "hiha", борт, "parras", весло, "airo" tai берег, "ranta". Pääte on kuitenkin produktiivinen ja ilmenee mm. sanoissa тормоз, паспорт, трактор, доктор, профессор, мастер.

sijamuodot ensimmäinen taivutusluokka f. ensimmäinen taivutusluokka f., elävät toinen taivutusluokka m. toinen taivutusluokka m., elävät toinen taivutusluokka n. kolmas taivutusluokka
nominatiivi страны, земли, армии девочки, няни столы, дни, музеи студенты, слушатели, герои сёла, поля, упражнения тетради, ночи
genetiivi стран, земель, армий девочек, нянь столов, дней, музеев студентов, слушателей, героев сёл, полей, упражнений тетрадей, ночей
datiivi странам, землям, армиям девочкам, няням столам, дням, музеям студентам, слушателям, героям сёлам, полям, упражнениям тетрадям, ночам
akkusatiivi страны, земли, армии девочек, нянь столы, дни, музеи студентов, слушателей, героев сёла, поля, упражнения тетради, ночи
instrumentaali странами, землями, армиями девочками, нянями столами, днями, музеями студентами, слушателями, героями сёлами, полями, упражнениями тетрадями, ночами
prepositionaali странах, землях, армиях девочках, нянях столах, днях, музеях студентах, слушателях, героях сёлах, полях, упражнениях тетрадях, ночах

Adjektiivit muokkaa

Adjektiivit noudattavat kuvailemansa substantiivin sukua ja lukua. Adjektiivit ovat yleensä pääsanansa edellä.

Normaalit -ый ja -ой-päätteiset adjektiivit ovat kovavartaloisia, eli niiden vartalo päättyy liudentumattomaan konsonanttiin. Esimerkki белый, "valkoinen", feminiini: белая, neutri: белое, monikko: белые). Suhteellisen harvinaisilla -ой-päätteisillä adjektiiveilla paino on aina päätteellä. молодой, большой, другой.

Myös adjektiivit, joiden vartalon viimeinen kirjain on к, г, х, ж, ш, ч tai щ, ovat kovavartaloisia. Näiden kirjainten jälkeen kirjoitetaan aina и-kirjain eikä ы:tä. Niiden perusmuodon pääte on samoin -ий, kuten маленький (pieni), feminiini -ая ja monikon pääte -ие. Neutrissa tällaisten adjektiivien pääte on -ое kirjainten г, к ja х jälkeen, ja -ее kirjainten ж, ш, ч ja щ jälkeen, jos paino on vartalolla: свежее молоко, "tuore maito". Jos paino on päätteellä, pääte on -ое: большое окно, "iso ikkuna."

Jos vartalo päättyy liudentuneeseen konsonanttiin, adjektiivi on pehmeävartaloinen. Näitä adjektiiveja ovat ne -ий-päätteiset, joiden vartalo ei pääty edellä lueteltuihin konsonantteihin. Pääasiassa näiden pääte on -ний: esimerkki синий, "sininen", синяя, синее, синие. Poikkeuksia on harvoja, kuten рыбий (рыбья : рыбье : рыбьи).

sijat maskuliini neutri feminiini monikko
nominatiivi новый новое новая новые
genetiivi нового нового новой новых
datiivi новому новому новой новым
akkusatiivi nom./gen. nom./gen. новую nom./gen.
instrumentaali новым новым новой новыми
prepositionaali новом новом новой новых

Adjektiiveilla -е tai -ее-päätteinen on komparatiivimuoto, mutta vertailumuodot voi myös muodostaa sanojen более "enemmän", менее, "vähemmän", чем, "kuin" ja самый, "kaikkein" avulla. более красивый дом, kauniimpi talo.

Adjektiivin komparatiivimuodosta syntyy myös vastaava komparatiivinen adverbi. Jos viimeinen konsonantti on р, л, р, п, б tai м lisätään -ее: быстрый, "nopea", быстрее, "nopeampi, nopeammin"; красивый, "kaunis", красивее, "kauniimpi, kauniimmin." Muutoin lisätään -е: большой, больше, "isompi", лёгкий, легче, "helpompi, helpommin", дорогой, дороже, "kalliimpi".

Sanoilla hyvä ja huono on epäsäännölliset komparatiivit хороший:лучше, "parempi, paremmin", плохой : хуже, "huonompi, huonommin".

Superlatiivin pääte on -ейший m., -ейшая f., -ейшое n., -ейшие.

 • важнейшие новости, "tärkeimmät uutiset"

Adjektiivin lyhyt muoto muokkaa

Venäjän adjektiiveilla on myös ns. lyhyt muoto, jota myös nimitetään predikatiivimuodoksi. Lyhyt muoto muodostetaan jättämällä pois adjektiivin pääte. Se taipuu kuitenkin pääsanan suvussa ja luvussa.

 • больной, "kipeä, sairas": lyhyt muoto: болен : больна : больно : больны
  • Его дедушка болен.
  • Hänen isoisänsä on sairaana.
 • маленький, "pieni": lyhyt muoto: мал : мала : мало : малы
  • Эти туфли мне малы.
  • Nämä kengät ovat minulle pienet.

Pronominit muokkaa

Numeraalit muokkaa

Verbit muokkaa

Venäjän verbeistä useimmilla on perusmuodossa -ть-pääte. Esim. читать, "lukea", смотреть, "katsoa", говорить, "puhua". Joissain harvoissa verbeissä pääte on muodossa -чь. Esim. мочь, "voida, pystyä", печь, "paistaa", помочь, "auttaa", жечь, "polttaa". Lisäksi joillain harvoilla, mutta melko paljon käytetyillä verbeillä on -ти-pääte (идти, "mennä", вести, "kantaa", нести, "kuljettaa, viedä"). Venäjän refleksiiviverbeillä on -ся-pääte tai vokaalin jälkeen -сь-pääte.

Venäjän verbit taipuvat kolmessa tapaluokassa: indikatiivi, konditionaali ja imperatiivi. Näistä konditionaali muodostetaan sanan perään lisättävällä бы-partikkelilla. Erilaisia suomen liitepartikkeleita vastaavia sanoja ovat myös kysyvä ли, ведь ja vahvistava же.

Aikamuodot muokkaa

Indikatiivissa on kolme aikamuotoa: futuuri, preesens ja preteriti.

Preesensissä verbi taipuu kolmessa persoonassa yksikössä ja monikossa. Sillä on myös yksikön ja monikon imperatiivimuodot.

Futuuri muodostetaan быть-verbin taivutusmuotojen ja verbin perusmuodon avulla.

Preteritissä ei ole persoonataivutusta. Yleisimmillä -ть-päätteisillä verbeillä preteriti on -л-päätteinen. Preteriti vastaa pääsanan sukua ja sen perään lisätään -а jos tekijä on feminiini, -о jos se on neutri (tai tuntematon) ja -и monikossa. Epäsäännöllisyyttä esiintyy идти-verbissä (шёл : шла : шло : шли) ja siitä johdetuilla verbillä. Venäjän preteriti on syntynyt menneen ajan muodon menettäessä apuverbinsä, mikä selittää sen, miksi sen käytös muistuttaa esim. ranskan tai espanjan menneen ajan muodoissa käytettävien partisiippien taivutusta.

Preesensissä ja preteritissä voidaan verbeistä muodostaa tietyin rajoituksin sekä aktiivin ja passiivin partisiipit. Venäjän kielessä on olemassa myös gerundeja: imperfektiivisen ja perfektiivisen aspektin gerundit (käytetään myös hieman harhaanjohtavia nimityksiä gerundin preesens ja preteriti).

Etuliitteet muokkaa

Venäjän verbeille ovat luonteenomaisia runsaahkot etuliitteet, joilla voidaan muodostaa uusia verbejä. Liitteitä on parisenkymmentä kappaletta, ja niillä voidaan osoittaa esimerkiksi liikkeen suuntaa (sisään, ulos, pois, luo, ympäri, läpi, hajalle, alas, kokoon ...). Monessa tapauksessa niillä on vastaavat prepositiot.

Esimerkiksi etuliite про- merkitsee yleisesti 'läpi'. Näin идти verbistä (kulkea, mennä) tulee пройти, kulkea läpi. прочитать on 'lukea läpi'. Se myös muuttaa sanan aspektin perfektiiviseksi.

Aspektit muokkaa

Muiden slaavilaisten kielten tavoin venäjän verbeillä on kaksi aspektia. Imperfektiivinen aspekti päättymätöntä, yleistä tai toistuvaa toimintaa. Perfektiivinen aspekti kuvaa loppuun suoritettua toimintaa. Joillain lainasanoilla ei ole kuin yksi aspekti. Imperfektivisistä verbeistä käytetään myös nimitystä toimintaverbi.

Perfektiivinen verbi muodostetaan imperfektiivisestä usein etuliitteellä, mutta se voi erota myös päätteeltään, usein siten että imperfektisen verbin pääte on -ать ja perfektiivisen -ить.

Perfektiivisillä verbeillä ei ole preesensiä, ainoastaan preteriti ja futuuri. Koska perfektiivinen verbi vastaa tehtävän suorittamista kerralla läpi lause "Luen tuon kirjan kokonaan läpi." viittaa toimintaan, joka ei ole vielä tapahtunut tai ole tapahtumassa. Perfektiivisistä verbeistä käytetään myös nimitystä tulosverbi.

1. konjugaatio muokkaa

Ensimmäisen konjugaation verbit ovat pääasiassa -ать-päätteisiä. Kaikki -ти, -чь, -нуть, -овать, -евать, -ереть, -уть, -оть, -сть, -зть-päätteiset taipuvat ensimmäisessä konjugaatiossa kuten myös valtaosa -ать, -ять, -еть-päätteisistä. Konjugaation teemavokaali on -е-, joka tulee preesensvartalon ja persoonapäätteen väliin muissa kuin yksikön 1. persoonassa ja monikon kolmannessa persoonassa.

Eri taivutusluokkien taivutus eroaa lähinnä yksikön ja monikon kolmansien persoonien kohdalla, jossa ensimmäisen konjugaation muistisääntönä ovat päätteet -(k)et, -jut.

Konjugaatiossa voi tapahtua konsonanttivaihtelua, joka tapahtuu tällöin kaikissa persoonissa, sekä yksikössä että monikossa.

читать (lukea)
Я читаю Мы читаем
Ты читаешь Вы читаете
Он читает Они читают

Preteritissä verbi ei taivu persoonissa, vaan tekijän suvun mukaan.

читать
Он читал m.
Она читала f.
Оно читало n.
Они читали mon.

2. konjugaatio muokkaa

Toisen konjugaation verbit ovat pääasiassa -ить-päätteisiä. Toisen konjugaation mukaan taipuvat -ать ja -еть-päätteiset verbit ovat: вертеть, видеть, гнать, держать, дышать, зависеть, ненавидеть, обидеть, слышать, спать, смотреть ja терпеть.

Toisen konjugaation kolmansien persoonien taivutuksen muistisääntönä ovat päätteet (v)-it, -jat.

Konjugaatiossa voi tapahtua konsonanttivaihtelua, mutta se ainoastaan yksikön ensimmäisessä persoonassa.

говорить (puhua)
Я говорю Мы говорим
Ты говоришь Вы говорите
Он говорит Они говорят

Preteriti:

говорить
Он говорил m.
Она говорила f.
Оно говорило n.
Они говорили mon.

Partikkelit muokkaa

Interjektiot muokkaa

Konjunktiot muokkaa

Prepositiot muokkaa

Adverbit muokkaa

Lauserakenteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa

Lähteitä muokkaa