Katso myös: -nsä

Suffiksi

muokkaa

-nsa (pudottaa pois yksikön ja monikon genetiivin -n:n, yksikön ja monikon illatiivin -n:n ja monikon nominatiivin -t:n)

 1. (possessiivinen) Takavokaaleja (a, o, u) sisältävään substantiiviin (ja joihinkin pronomineihinkin) liitettävä takaliite, joka ilmaisee, että asia tai esine kuuluu henkilölle tai henkilöille, jo(i)sta puhuja puhuu, mutta jo(i)ta puhuja ei puhuttele, tai liittyy ko. henkilöön/henkilöihin esim. siten, että henkilö on tehnyt/henkilöt ovat tehneet sen tms.
  • (hänen) kirjansa (kirja, joka kuuluu hänelle)
  • (heidän) valaansa (partitiivi: valaa, jonka he ovat vannoneet tai nominatiivi: valas, joka kuuluu heille)
 2. (possessiivinen) Liitetään takavokaaleja sisältävän, genetiiviä vaativan postposition perään, kun postposition objekti on persoonapronominin hän genetiivi hänen tai persoonapronominin he genetiivi heidän.
 3. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, tahtoa, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti hän tai he, liitetään takavokaaleja sisältävän aktiivin partisiipin preesensiin yksikön genetiiviin (juoksevan, olevan), kun partisiippirakenteen tekeminen on samanaikaista päälauseen toiminnan kanssa.
  • He sanoivat saavansa rahaa. (He sanoivat, että he saavat rahaa.)
 4. (possessiivinen) Käytetään ajattelemista, uskomista, kertomista, väittämistä tms. ilmaisevien verbien jälkeen tulevassa, että-lauseen korvaavassa partisiippirakenteessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla että-lauseella on sama subjekti hän tai he, liitetään takavokaaleja sisältävän aktiivin partisiipin perfektin yksikön genetiiviin (juosseen, olleen), kun partisiippirakenteen tekeminen edeltää päälauseen toimintaa.
  • Hän väitti saaneensa rahaa. (Hän väitti, että hän oli saanut rahaa.)
 5. (possessiivinen) Käytetään päälauseen kanssa samanaikaista toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla kun-lauseella on sama subjekti hän tai he, liitetään takavokaaleja sisältävän aktiivin toisen infinitiivin inessiiviin (juostessa, ollessa).
  • Saadessansa rahaa hän kuuli laukauksen ulkoa. (Kun hän sai rahaa, hän kuuli laukauksen ulkoa.) (myös lyhyemmin saadessaan – kts. huomautukset)
 6. (possessiivinen) Käytetään päälauseen toimintaa edeltävää toimintaa ilmaisevassa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla (sitten)/sen jälkeen kun -lauseella on sama subjekti hän tai he, liitetään takavokaaleja sisältävän passiivin partisiipin perfektin yksikön partitiiviin (juostua, oltua).
  • Saatuansa rahaa hän kuuli laukauksen ulkoa. (Kun hän oli saanut rahaa, hän kuuli laukauksen ulkoa.) (myös lyhyemmin saatuaan – kts. huomautukset)
 7. (possessiivinen) Käytetään tarkoitusta ilmaisevassa, jotta-lauseen korvaavassa finaalisessa lauseenvastikkeessa, kun päälauseella ja lauseenvastikkeen korvaamalla lauseella on sama subjekti hän tai he, liitetään takavokaaleja sisältävän ensimmäisen infinitiivin pitkään muotoon (juostakse-, ollakse-).
  • Saadaksensa enemmän rahaa he vaihtoivat työpaikkaa. (Jotta he saisivat/voisivat saada enemmän rahaa, he vaihtoivat työpaikkaa.) (myös lyhyemmin saadakseen – kts. huomautukset)

Huomautukset

muokkaa
 • Kun omistusliite -nsa liitetään substantiiviin, joka on yksikön tai monikon inessiivissä, elatiivissa, allatiivissa, adessiivissa, ablatiivissa, translatiivissa, essiivissä tai abessiivissa, monikon partitiivissa tai komitatiivissa tai yksikön yhteen a-kirjaimeen loppuvassa partitiivissa, liitteen s- ja a-kirjaimet jätetään usein liitteestä pois, jolloin sanan taivutuspäätteen omistusliitteen n-kirjainta seuraava viimeinen a- tai e-kirjain kahdentuu ja jolloin liitteeksi jää -an tai -en. Kirjakielessä hyväksytään sekä pidempi muoto että lyhyempi muoto (vrt. -nsä ja -än). Sama ilmiö on hyvin yleinen lauseenvastikkeissa käytettävissä verbin nominaalimuodoissa ja adverbeissa, joiden kanssa käytetään omistusliitettä (huolissansa, vrt. huolissaan; tosissansa vrt. tosissaan).

Käännökset

muokkaa

Liittyvät sanat

muokkaa